Από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2056/140051/29-12-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 4642 Β’ 2017) που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/ 23-08-2016  (Β’  2848) «Διαδικασία  μίσθωσης  βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής  δικαιωμάτων  χρήσης  της  βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων   βόσκησης» απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».

Μετά τα παραπάνω καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ να μεριμνήσουν έως και τις 15/02/2018 για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος βοσκοτόπων που τους κατανεμήθηκαν για τα έτη 2016 και 2017.

Τέλος για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά, τον τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης αλλά και τη διαδικασία ενημέρωσης των Υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση της πληρωμής, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες υπάγονται.