Για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής», πρόκειται προσληφθούν µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένας ψυχολόγος και ένας παιδοψυχολόγος. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν στις ειδικότητες ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ Ψυχολόγων με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία αντίστοιχα. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που θα υπογραφούν, θα είναι ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν εντός των επόμενων 10 ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ.69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, υπ’ όψιν κυρίου Καρακώτσιου Δημητρίου- τηλ. επικοινωνίας: 2531352443).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία του δήμου Κομοτηνής στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).