Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου, Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους κατόχους ειδικών δικαιωμάτων που δεν δηλώνουν εκτάσεις το 2015.

Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι μπορούν να αιτηθούν συνδεδεμένη στήριξη, τόσο για τα βοοειδή όσο και για τα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσής τους.

Οι ενισχύσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ και αφορούν περίπου 160.000 ζωικές μονάδες. Εκτιμάται ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους:

  • Για τα βοοειδή 190 ευρώ ανά Μονάδα Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.).
  • Για τα αιγοπρόβατα 29 ανά κεφαλή ή 190 ευρώ ανά Μ.Μ.Ζ.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να:

α) διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

β) μη δηλώνουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

γ) εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους βοοειδή ή / και αιγοπρόβατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τρεις (3) Μ.Μ.Ζ.

Επιλέξιμα για πληρωμή ζώα, είναι τα ζώα για τα οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων.