Παρατείνεται η αγωνία όσων υπέβαλαν αιτήσεις – Θα επαναληφθεί η διαδικασία

Αποθέματα υπομονής θα χρειαστούν όσοι ήταν υποψήφιοι για τις 29 προσλήψεις καθαριότητας στο Νοσοκομείο Κομοτηνής και ανέμεναν από εβδομάδα σε εβδομάδα την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η σχετική προκήρυξη έχει ακυρωθεί από τον ΑΣΕΠ και η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων θα επαναληφθεί κατόπιν της έκδοσης νέας προκήρυξης.

Θυμίζουμε ότι στις 28 Δεκεμβρίου 2016 είχε εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 29 ατομικών συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη εκείνη, τα πρόσωπα που θα σύναπταν τις συμβάσεις, θα υπάγονταν στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το κόστος σύναψης της σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου καθοριζόταν σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα ελάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το μισθολόγιο (Ν.4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων, προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η ίδια προκήρυξη προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους την 9η Ιανουαρίου 2017.

Δυστυχώς, η επιγενόμενη ακύρωση της προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ ανατρέπει τα δεδομένα και παρατείνει την αγωνία όσων έσπευσαν να λάβουν μέρος στην παραπάνω διαδικασία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 440/13-01-2017 επιστολή του ΑΣΕΠ ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 759/ΑΔ/28-12-2016 εκδοθείσα Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την πρόσληψη με ατομικές συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ 29 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2018». Επισημαίνεται, πάντως, ότι «η προκήρυξη θα επανεκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την έγκριση της όλης διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ».

Επιπλέον, η ανακοίνωση αναφέρει ότι όσοι κατέθεσαν δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στην επίμαχη προκήρυξη, μπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφούν από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου Κομοτηνής ή να τα επικαιροποιήσουν και να προσθέσουν τυχόν νέα δικαιολογητικά που απαιτούνται με τη νέα αίτηση που θα χρειαστεί να υποβάλλουν, εφόσον εκδηλώσουν εκ νέου ενδιαφέρον για την κατάληψη μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Για οποιανδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην κα Αικατερίνη Δελημπεκάκη (τηλ. επικοινωνίας 2531351200).