Τη διενέργεια ηλεκτρονικών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση τριών τμημάτων του ακινήτου Φαναρίου Κομοτηνής, αποφάσισε να προκηρύξει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) κατά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Πρόκειται συγκεκριμένα για:

  • Ένα κτίριο αναψυκτήριου (πρώην «Ακρογιάλι»), με την αντίστοιχη θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, στην ανατολική πλευρά του ακινήτου.
  • Έκταση 24.480 τ.μ.. μετά του έμπροσθεν αυτού αιγιαλού για την τοποθέτηση καντίνας και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων σε τρεις θέσεις, εμβαδού 500 τ.μ. έκαστη, στη δυτική πλευρά του ακινήτου (πρώην Baracuda και παρακείμενη έκταση).
  • Μία θέση 50 τ.μ. για λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, στην ανατολική πλευρά του ακινήτου.

Η χρονική διάρκεια των μισθώσεων θα είναι τριετής, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής κάθε σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη από την ημερομηνία λήξης κάθε αρχικής μίσθωσης.

Ακολουθούν οι ειδικοί όροι των διαγωνισμών για τις τρεις εκτάσεις:

Πρώην «Ακρογιάλι»

Η δημοπρατούμενη έκταση περιλαμβάνει ένα κτίριο αναψυκτήριου (πρώην «Ακρογιάλι») με την αντίστοιχη θέση για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων. Το ακίνητο, όπου βρίσκεται το εν λόγω κτίριο, εμβαδού 411,57 τ.μ., είναι εμβαδού 1.133 τ.μ. Το κτίριο έχει τακτοποιηθεί με τον Ν 4178/2013 και είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κτίσμα έχει φθορές και χρήζει επεμβάσεων, αποκατάστασης στα δομικά του στοιχεία, στις Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και στις πέργκολες του εξωτερικού χώρου. Η θέση ανάπτυξης των ομπρελοκαθισμάτων είναι εμβαδού 500 τ.μ.

Η ανωτέρω έκταση ενδείκνυται για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εστίασης και αναψυχής και συνοδευτικών εκμεταλλεύσεων προς εξυπηρέτηση των λουόμενων και επισκεπτών της περιοχής. Στην σύμβαση μίσθωσης, που θα υπογραφεί, θα περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο η πλήρης μελέτη της διαμόρφωσης και της εν γένει ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων, θα υποβληθεί στην ΕΤΑΔ προς έγκριση.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να προτείνει στον μισθωτή παράταση της μίσθωσης για δύο ακόμα έτη από την λήξη της αρχικής σύμβασης.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους λήγει την Παρασκευή, 25 Μαΐου και ώρα 3 το μεσημέρι. Η τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίστηκε στο ποσό των 24.504 ευρώ ανά έτος μίσθωσης.

Θέση 50 τ.μ. για λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων

Η δημοπρατούμενη θέση, εμβαδού 50 τ.μ., που προορίζεται για λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Φαναρίου, εντός της ζώνης του αιγιαλού.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να προτείνει στον μισθωτή παράταση της μίσθωσης για δύο ακόμα έτη από την λήξη της αρχικής σύμβασης.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους λήγει την Παρασκευή, 25 Μαΐου και ώρα 3 το μεσημέρι, ενώ ως τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 1.056 ευρώ ανά έτος.

Έκταση 24.480 τ.μ. στη δυτική παραλία του Φαναρίου

Πρόκειται για έκταση 24.480 τ.μ. μετά του έμπροσθεν αυτού αιγιαλού στη δυτική πλευρά του ακινήτου Φαναρίου, που προορίζεται για την τοποθέτηση καντίνας και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων (3 θέσεις x 500 τ.μ.). Το ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στην πράξη χαρακτηρισμού που έχει εκδοθεί για το ευρύτερο ακίνητο από το δασαρχείο, ούτε έχει εκδοθεί ειδικά για αυτό πράξη χαρακτηρισμού.

Στις χρήσεις του περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εστίασης και αναψυχής και συνοδευτικών εκμεταλλεύσεων προς εξυπηρέτηση των λουόμενων και επισκεπτών της περιοχής. Ο ανάδοχος εναλλακτικά, αντί για την τοποθέτηση καντίνας, δύναται να κατασκευάσει μόνιμες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των λουόμενων, εξαντλώντας τις πολεοδομικές δυνατότητες του ακινήτου, σύμφωνα με την εν ισχύ πολεοδομική και εν γένει νομοθεσία, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού των δαπανών για την κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών με μισθώματα. Οι εγκαταστάσεις αυτές μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα περιέχονται στο κύριο του ακινήτου και στη διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑΔ. Στη σύμβαση μίσθωσης, που θα υπογραφεί, θα περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο η πλήρης μελέτη της διαμόρφωσης και της εν γένει ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων θα υποβληθεί στην ΕΤΑΔ προς έγκριση.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι κι εδώ τριετής, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να προτείνει στον μισθωτή παράταση της μίσθωσης για δύο ακόμα έτη από την λήξη της αρχικής σύμβασης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 25 Μαΐου και ώρα 3 το μεσημέρι, ενώ η τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα είναι 35.004 ευρώ ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να προμηθεύονται τους γενικούς και ειδικούς όρους των διαγωνισμών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.