Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στον τομέα των Οικονομικών (Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική).

– Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Outlook).

– Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείρισης χρόνου και ομαδικό πνεύμα.

– Ικανότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών και αποτελεσματικής εργασίας.

– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό  στο e-mail: info@rodopi-sa.gr

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από την περιοχή της Ξάνθης – Γνώσεις λογιστικής θα ληφθούν υπ’ όψιν.