Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για το τελευταίο υποέργο – 6 μήνες το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του

Ο Δήμος Κομοτηνής προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών αξιοποίησης – ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή», προϋπολογισμού 356.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 10η Ιανουαρίου 2018, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16 του ίδιου μήνα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του αναδόχου.

Οι εργασίες αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου της Τσανακλείου είχαν ξεκινήσει σε πρώτη φάση το 2010 και είχαν ως στόχο τη διάσωση του κυρίως κτιρίου. Η δεύτερη φάση ακολούθησε το Μάιο του 2014, με σκοπό την αποπεράτωσή του σύμφωνα με τα σχέδια της αρχικής μελέτης. Ωστόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών της δεύτερης φάσης προέκυψαν κάποια ζητήματα, τα οποία οδήγησαν με τη σειρά τους στη σύνταξη του υποέργου που σήμερα δημοπρατείται.

Επιγραμματικά, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί ως τώρα στο διατηρητέο κτίριο

 1. Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο εσωτερικό του κτιρίου για την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας (μανδύας).
 2. Ενίσχυση και συντήρηση μεταλλικού στατικού φορέα του κτιρίου σε όλους τους ορόφους και εφαρμογή αντισκωρικού υποστρώματος.
 3. Συντήρηση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης και αποκατάσταση υπόλοιπης στέγης (περιλαμβάνει: την αποξήλωση κεράμων και την τοποθέτηση νέων, την αποξήλωση του σανιδώματος και των τεγίδων και την τοποθέτηση νέων, την εφαρμογή θερμομονωτικών, υγρομονωτικών, μυκητοκτόνων και πυράντοχων στρώσεων).
 4. Καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων και εφαρμογή νέων επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου. Περιλαμβάνονται όλες οι διακοσμητικές ταινίες εντός και εκτός κτιρίου.
 5. Αποξήλωση ψευδοροφών και κατασκευή νέων στο εσωτερικό του κτιρίου.
 6. Κατασκευή εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων με τοιχοποιία ξηράς δόμησης στο εσωτερικό του κτιρίου.
 7. Πλήρης διαμόρφωση χώρων υγιεινής στο εσωτερικό του κτιρίου με δρομική τοιχοποιία και τοιχοποιία ξηράς δόμησης και τοποθέτηση ειδών υγιεινής (κατασκευή διαχωριστικών τοίχων, τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων, κατασκευή ψευδοροφών με λωρίδες αλουμινίου, κατασκευή πάγκων νιπτήρων από μάρμαρο, τοποθέτηση θυρών).
 8. Εφαρμογή ξύλινων δαπέδων στο εσωτερικό του κτιρίου πλην την τοποθέτηση των ξύλινων σοβατεπιών (περιλαμβάνει την αποξήλωση των ξύλινων δαπέδων, την συντήρηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση του σκελετού πατωμάτων και την τοποθέτηση νέων σανιδιών). Περιλαμβάνει την εφαρμογή μυκητοκτόνων επαλείψεων και πυράντοχου βερνικιού, την απόξεση και το τελικό βερνίκωμα του ξύλινου πατώματος.
 9. Αποκατάσταση – Αντικατάσταση ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων πλην την τοποθέτηση των ποδιών παραθύρων. Περιλαμβάνει την εφαρμογή μυκητοκτόνων επαλείψεων και πυράντοχου βερνικιού.
 10. Αποκατάσταση ξύλινου κλιμακοστασίου (συντήρηση του ξύλινου φορέα και την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων της σκάλας). Περιλαμβάνει την εφαρμογή μυκητοκτόνων επαλείψεων και πυράντοχου βερνικιού, την απόξεση και το τελικό βερνίκωμα της ξύλινης σκάλας.
 11. Αποκατάσταση ξύλινης οροφής Α’ ορόφου με τη συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων της.
 12. Κατασκευή εσωτερικού κλιμακοστασίου με σκυρόδεμα C20/25, την εφαρμογή του κατάλληλου οπλισμού, την επίστρωση της σκάλας με μάρμαρο (επενδύσεις βαθμίδων, σκαλομέρια) και την τοποθέτηση μαρμάρινων φιλέτων.
 13. Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί του κτιρίου σύμφωνα με την 3η τροποποιητική μελέτη (προετοιμασία επιχρισμάτων επιφανειών τοίχων, σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών, χρωματισμοί: – επί σπατουλαρισμένων εσωτερικών επιφανειών, – επί γυψοσανίδων τοίχων και οροφής και – επί απλών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών – όψεις κτιρίου).
 14. Επισκευή και συντήρηση κιγκλιδωμάτων παραθύρων και θυρών (συγκεκριμένα τα παράθυρα στην πίσω όψη του κτιρίου)
 15. Επισκευή – συντήρηση ξύλινων θυρών (συγκεκριμένα του ξύλινου διαχωριστικού και της ξύλινης πόρτας του διαδρόμου στον Α’ όροφο του κτιρίου πλην των υπολοίπων ξύλινων θυρών στις αίθουσες όλου του κτιρίου).
 16. Συντήρηση κεντρικής εξώθυρας κτιρίου.
 17. Τοποθέτηση βοηθητικής εξωτερικής θύρας στην πλαϊνή όψη του κτιρίου.
 18. Τοποθέτηση διακοσμητικών ταινιών στις οροφές των αιθουσών και των διαδρόμων κίνησης του κτιρίου.
 19. Τοποθέτηση κατωφλιών και περιζωμάτων από μάρμαρο στις πόρτες των χώρων υγιεινής και στις εξώθυρες του κτιρίου.
 20. Έχουν γίνει όλα τα δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο διατηρητέο κτίριο και επίσης έχει ολοκληρωθεί η δομημένη καλωδίωση
 21. Έχουν τοποθετηθεί το ασανσέρ, τα φωτιστικά, και τα Fan Coils

Επιγραμματικά, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί ως τώρα στον περιβάλλοντα χώρο και στα βοηθητικά κτίρια του περιβάλλοντος χώρου

 1. Όλες οι αναγκαίες καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα και διαδρομών κίνησης εντός του περιβάλλοντος χώρου και οι απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή της δεξαμενής νερού, της λεκάνης για τις αντλίες θερμότητας, του υπαιθρίου θεάτρου, της λίμνης, του χώρου αναψυχής με την πέργκολα, και τους νέους διαδρόμους κίνησης.
 2. Κατασκευή δεξαμενής νερού με την χρήση σκυροδέματος C20/25 και του κατάλληλου χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C. Τοποθετήθηκε μεμβράνη HDPE από την εξωτερική πλευρά των τοιχωμάτων. Χρήση αποστατήρων και ξυλοτύπων.
 3. Κατασκευή λεκάνης αντλιών θερμότητας με την χρήση σκυροδέματος C20/25 και του κατάλληλου χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C πλην την τοποθέτηση της μεταλλικής σχάρας. Χρήση αποστατήρων και ξυλοτύπων.
 4. Κατασκευή υπαιθρίου θεάτρου – λίμνης, «διακοσμητικού» τοίχου πίσω από την λίμνη και προετοιμασία ντεκ θεάτρου με την τοποθέτηση σιδηροδοκών πλην την τελική διαμόρφωση της εξέδρας με ξύλινες σανίδες. Επάλειψη ορατών επιφανειών λίμνης με στεγανή υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή.
 5. Πλήρης αποκατάσταση θυρωρείου (ξύλινη στέγη, εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, επίστρωση δαπέδου, εξωτερικά κουφώματα, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί)
 6. Αποκατάσταση Κρήνης (ξύλινη στέγη, εξωτερικά επιχρίσματα και χρωματισμοί).
 7. Αποκατάσταση περιμετρικής περίφραξης οικοπέδου (συμπλήρωση – ανακατασκευή φθαρμένων τμημάτων χτιστής περίφραξης, συντήρηση – αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και χρωματισμοί αυτών, καθαίρεση επιχρισμάτων και εφαρμογή νέων – περιλαμβάνονται και οι διακοσμητικές ταινίες της περίφραξης, χρωματισμοί χτιστής περίφραξης)
 8. Κατασκευή πέργκολας από σκυρόδεμα και διαμόρφωση χώρου αναψυχής κάτω από αυτήν (υπόβαση, βάση, στρώση σκυροδέματος, κατάλληλος οπλισμός, επίστρωση με κυβόλιθο γρανιτικό, σιδηροδοκοί πλην την τοποθέτηση της τέντας).
 9. Διαμόρφωση διαδρομών κίνησης με σκυρόδεμα και επίστρωση με κυβόλιθους από γρανίτη (περιλαμβάνονται: η κατασκευή της υπόβασης οδοστρωσίας, της βάσης και της στρώσης σκυροδέματος C16/20, η κατασκευή βάσης των κρασπέδων με σκυρόδεμα C12/15 και η τοποθέτηση των πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα. Εφαρμόστηκε δομικό πλέγμα Β500 C).
 10. Γενική διαμόρφωση εδάφους περιβάλλοντος χώρου πλην την διάστρωση της φυτικής γης.
 11. Έχουν τοποθετηθεί τα φωτιστικά

Συνοπτικά, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν με το δημοπρατούμενο έργο

α) Εργασίες ολοκλήρωσης στο διατηρητέο κτίριο Ν.Τσανακλή.

β) Φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

γ) Αποκατάσταση βοηθητικού κτιρίου – πρώην υποσταθμός της ΔΕΗ με την παράλληλη δημιουργία χώρων υγιεινής, και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ

δ) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως πυροσβεστικό συγκρότημα, Η/Ζ και οι εξωτερικές αντλίες θερμότητας.

Ειδικότερα, στα πλαίσια των εργασιών ολοκλήρωσης στο διατηρητέο κτίριο θα εκτελεστούν τα ακόλουθα:

 1. Συντήρηση – μερική αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών. Οι θύρες θα χρωματιστούν στο χρώμα της ελιάς όπως προβλέπεται από την αρχική μελέτη και θα τοποθετηθούν πόμολα όπου απαιτείται.
 2. Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων. Εφαρμογή μυκητοκτόνων επαλείψεων και πυράντοχου βερνικιού και τελικού βερνικιού.
 3. Τοποθέτηση σοβατεπιών στα ξύλινα δάπεδα. Εφαρμογή μυκητοκτόνων επαλείψεων και πυράντοχου βερνικιού και τελικού βερνικιού.
 4. Τοποθέτηση σταθερών ερμαριών (πινάκων μηχανολογικών)

Όσον αφορά στη φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αξίζει να αναφερθούν τα εξής:

Ο Δήμος Κομοτηνής προκειμένου να διαμορφώσει και να αναπλάσει τον αύλειο χώρο του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή, πέρα από τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις προχωρεί και σε φυτεύσεις δένδρων και θάμνων. Η κηποτεχνική αξία των φυτών βασίζεται τόσο στη καλλωπιστική όσο και στη λειτουργική αξία τους. Έτσι λοιπόν στη επιλογή των δέντρων και θάμνων περικλείονται αντικειμενικά οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και υποκειμενικά κριτήρια (επιλογή χρωμάτων, σχημάτων, όγκων, λειτουργικές ανάγκες):

 1. Ανάλογα με τις συνθήκες (έδαφος, κλίμα) που επικρατούν στην περιοχή μας , σε συνάρτηση με το μέγεθος του χώρου που διαθέτουμε .
 2. Η χρονική διάρκεια ανθοφορίας, μεταχρωματισμού του φυλλώματος καθώς και το χρονικό εύρος καρποφορίας
 3. Σε ένα χώρο θα πρέπει να υπάρχουν αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα, σε συνύπαρξη, εξασφαλίζοντας οπτική ποικιλομορφία, καλή σκίαση το καλοκαίρι και επαρκές ηλιακό φωτισμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η λειτουργική αξία ενός δέντρου αναφέρεται στους πρακτικούς λόγους που συντελούν στην ανάγκη της τοποθέτησής του. Η σκίαση και ο δροσισμός του χώρου αποτελούν βασικό κριτήριο για την επιλογή των σωστών ειδών, καθώς προσφέρουν ένα αγαθό που επιζητάται ιδιαίτερα πολύ κατά τους μεσογειακούς ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας.

Η μείωση της ηχορύπανσης αποτελεί ακόμη ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ορισμένων ειδών που συντελούν στη μείωση των θορύβων του περιβάλλοντος δημιουργώντας μια προστατευτική ομπρέλα με το πλούσιο φύλλωμά τους (ευκάλυπτος). Δέντρα με πυκνό φύλλωμα προστατεύουν το χώρο και από την ατμοσφαιρική μόλυνση καθώς κατακρατούν σκόνη, καυσαέρια και φιλτράροντας ικανοποιητικά τον αέρα.

Η φύτευση των δένδρων και θάμνων θα ξεκινήσει αφού διαμορφωθεί ο χώρος με τα κατάλληλα μηχανήματα και καθαρισθεί από κάθε είδους μπάζα που βρίσκονται μέσα στην περιφραγμένη έκταση και αφού ολοκληρωθούν οι κατασκευές στα αρχιτεκτονικά.

Η φύτευση θα γίνει περιμετρικά της περιοχής παρέμβασης καθώς και εσωτερικά. Επίσης θα κατασκευασθούν και τα δίκτυα άρδευσης των δένδρων και θάμνων όπως προβλέπεται στην Μελέτη Άρδευσης.