Σε τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση / ανανέωση άδειας οπλοφορίας σε πολίτες που το επιθυμούν, για την ατομική τους ασφάλεια, προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα προβλέπεται πλέον η διεξαγωγή εξετάσεων που περιλαμβάνουν θέματα λύσης – αρμολόγησης, γέμισης – απογέμισης, και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του όπλου για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία.

Στις εξετάσεις συμμετέχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους με Απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού, κριθεί ότι:

α) συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι ώστε για την ασφάλεια τους να είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας, και

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 2168/1993).

Όσοι πολίτες είναι ήδη κάτοχοι άδειας οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, θα υποβάλλονται άπαξ στις εν λόγω εξετάσεις, πριν τη λήξη της ισχύος της άδειας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ανανέωσής της, με απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας, κρίνεται ότι διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν παράβολο αξίας 150 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασης ή απουσίας ή αποτυχίας του υποψήφιου, προβλέπονται τα εξής:

  • Αν η εξέταση ακυρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του υποψηφίου, το παράβολο παραμένει σε ισχύ και χρησιμοποιείται στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων.
  • Αν ο υποψήφιος δεν συμμετάσχει σε προγραμματισμένη εξέταση λόγω κωλύματος που καθιστά την παρουσία του αδύνατη, πρέπει αυτό να δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση η εξέτασή του προγραμματίζεται σε άλλη ημερομηνία και δεν καταβάλλει το παράβολο εκ νέου.
  • Αν η απουσία του υποψηφίου από την προγραμματισμένη εξέταση είναι αδικαιολόγητη, η αξία του παραβόλου δεν επιστρέφεται.
  • Αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα επαναξέτασης και υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του παραβόλου.

Για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων πριν τις εξετάσεις, τους παρέχεται η δυνατότητα να μελετήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών ανάλογα με τον τύπου του όπλου το οποίο επιθυμούν να φέρουν (ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με πιστόλι, ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με περίστροφο, ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με πιστόλι ή περίστροφο).