Στην προμήθεια τριών οχημάτων τύπου πρέσας σύμμεικτων απορριμματοφόρων, ωφέλιμου όγκου 16m3, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα προβεί ο Δήμος Κομοτηνής.

Στόχος της ενέργειας είναι αφενός η πληρέστερη κάλυψη των ορίων του Δήμου, και αφετέρου η αντικατάσταση παλαιών απορριμματοφόρων τα οποία χρήζουν συνεχών ασύμφορων επισκευών.

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 598.920 € με ΦΠΑ, και συνεπώς θα διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε την πρόταση, και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα αποφασίσει για την έγκριση διάθεσης – δέσμευσης της πίστωσης, την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.