«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν…».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34η ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Βιε΄ (2015).

Τέκνα ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγαπητά,

Ἡ θεολογικὴ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας συνέλαβε -μεταξύ ἄλλων- τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἔγχρονο, δηλαδή, φανέρωση τοῦ Προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς μίαν «ἐξ ὕψους» ἐπίσκεψη.

«Ἐπίσκεψη» σημαίνει τὸ νὰ πάει κάποιος σὲ κάποιον καὶ νὰ παραμείνει μαζὶ του. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια, διὰ τῶν Χριστουγέννων εἰσέρχεται ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς στὸ ῥοῦ τῆς ἱστορίας, στὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου, ἐπιθυμῶντας νὰ παραμείνει μαζὶ του.  Νὰ τοῦ προσφέρει ἄκτιστο φῶς, ὥστε νὰ διακρίνει τὸ κίβδηλο ἀπὸ τὸ ἀληθινὰ γνήσιο. Νὰ τοῦ προσφέρει προοπτικὴ ἀναστάσιμης χαρᾶς καὶ ζωῆς, γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴ θλίψη, τὴν φθορὰ καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο. Νὰ τοῦ προσφερθεῖ ὡς Οὐράνιος Ἄρτος μέσα στὸ εὐχαριστιακὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ μὴ λιμοκτονεῖ τρώγοντας ξυλοκέρατα καὶ «ἄρτον ὀδύνης».

Ἀναπόδραστα, λοιπόν, τίθεται τὸ ἐρώτημα στὸν καθένα: «ποιὰ στάση ὑιοθετοῦμε στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ μας;» ἤ «πῶς ἀξιοποιοῦμε τὴν ἀγαπητικὴ Του διάθεση νὰ μᾶς προσφέρει ὅλα τὰ παραπάνω;»

Πολλοὶ κλείνουν τὰ αὐτιὰ καὶ τὴν καρδιὰ τους ἀναζητῶντας χιμαιρικὲς ἐξασφαλίσεις στὰ εἴδωλα τῆς οἰκονομίας, τοῦ ἄκρατου καταναλωτισμοῦ, τῆς παραχρήσεως τῶν πηγῶν τοῦ φυσικοῦ πλούτου καὶ τῆς καταχρήσεως τῆς δημιουργίας. Ζοῦν ἀκόμη Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό.

Κάποιοι ἄλλοι στὶς πρῶτες δυσκολίες αὐτῆς τῆς συμβίωσης, ἀπογοητευμένοι ἀναζητοῦν ἕνα βελούδινο διαζύγιο καὶ ἀνακρούουν πρύμναν γιὰ τὴν γῆ τῶν ἀείποτε «λωτοφάγων».

Εὐτυχῶς γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι «οἱ ἐκλεκτοί» ποὺ ἐνισχύουν διαρκῶς τὰ θεμέλια τῆς προσωπικῆς τους γέφυρας μὲ τὸν Θεὸ κτίζοντας γέφυρες ποὺ τοὺς ἑνώνουν μὲ τὸν «ἄλλο», τὸν «πλησίον», τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ. Μὲ τὸν πεινασμένο, τὸν πρόσφυγα, τὸν ξενιτεμένο, τὸν ἄρρωστο, τὸν ἠθικὰ γυμνὸ καὶ τὸν περιθωριοποιημένο.

Αὐτοί, παρὰ τὴν σταυρικὴ τους δοκιμασία, ζοῦν διαρκῶς Χριστούγεννα, Ἀνάσταση, Πεντηκοστὴ καὶ Μεταμόρφωση. Φιλοξενοῦν ἀδιάλειπτα τὸν «Μέγα Ἐπισκέπτη» στὴ φάτνη τῆς ψυχῆς των. Καταξιωμένοι ὡς οὐράνιοι ἄνθρωποι καὶ ἐπίγειοι ἄγγελοι εἶναι οἱ ἅγιοι κάθε ἐποχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀδελφοὶ μου ἀγαπημένοι·

Εὔχομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου τὰ ἐφετινὰ Χριστούγεννα νὰ μᾶς προσφέρουν ἐκεῖνα τὰ ἀπαραίτητα πνευματικὰ ὑλικὰ γιὰ νὰ κτίσουμε ἀπὸ μία γέφυρα ποὺ μονίμως θὰ μᾶς ἑνώνει διὰ τοῦ πλησίον μὲ τὸν ἐξ ὕψους κατελθόντα ἐπὶ γῆς Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Μία γέφυρα ποὺ ἐπιτέλους θὰ μᾶς ἀναβιβάσει κάποια στιγμὴ καὶ στὴν ἐπουράνια Βασιλεία Του.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα. Καλλίκαρπο τὸ ἐπί θύραις Νέον Ἔτος 2016!

Διάπυρος πρὸς τὸν Νηπιάσαντα Κύριον Ἰησοῦν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν