– “Καίει” το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης.

Με τον Πρύτανη του ∆ηµοκρίτειου  Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Αθανάσιο Καραµπίνη συναντήθηκαν στελέχη του Ποταµιού στη Ροδόπη, στο πλαίσιο προγραµµατισµένων επαφών µε φορείς  της εκπαίδευσης στην περιοχή που έχει καταρτίσει η τοπική Επιτροπή Παιδείας του κόμµατος.

Κατά τη συνάντηση, οι κ.κ  Σταµάτης Κουρούδης, Κρίνα Μενεσελίδου και Αντώνης Καµπάς, παρουσίασαν τις  θέσεις του  Ποταµιού  για την  τριτοβάθµια  εκπαίδευση, εστιάζοντας στην ανάγκη πραγµατικών µεταρρυθµίσεων στην Παιδεία, σε µια κατεύθυνση προόδου και προώθησης ουσιαστικών αλλαγών στα πανεπιστήµια, µε έµφαση και στην αξιολόγηση.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ∆ΠΘ στην περιφερειακή και τοπική οικονοµία, τα στελέχη του Ποταμιού τάχθηκαν υπέρ της αµοιβαίας επωφελούς διασύνδεσης του πανεπιστηµίου µε την κοινωνία, την παραγωγή και την επιχειρηµατικότητα στην περιοχή, µε εντατικοποίηση της δράσης που ξεκίνησε. Το Ποτάµι Ροδόπης χαιρέτισε εξάλλου την προώθηση της δηµιουργίας ξενόγλωσσου τµήµατος στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο.

∆ροµολογηµένες δράσεις που συντελούν στην ενδυνάµωση των σχέσεων του ∆ΠΘ µε την κοινωνία και τους θεσµοθετηµένους φορείς της, όπως και πρωτοβουλίες  που κατευθύνονται στην εξωστρέφεια του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, απαρίθµησε ο Πρύτανης. Ο ίδιος έθεσε εξάλλου την ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργίας του µε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, εντοπίζοντας τις σηµαντικές ελλείψεις που υπάρχουν, θίγοντας και το ζήτηµα της υποχρηµατοδότησης του ιδρύματος, που πρέπει να επιλυθεί άµεσα.