Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής, κ.κ. Παντελέημων.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής, κ.κ. Παντελέημων.

– «ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ»· ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Από τις πολλές και μεγάλες ανακαλύψεις που έγιναν κατά τη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας, καμία δεν ήταν τόσο σπουδαία όσο αυτή του Αποστόλου Ανδρέα, που πλήρης χαράς αναφώνησε: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν!».

Και μόνο η λέξη «ευρήκαμεν», δηλώνει άνθρωπο που αναζητούσε, που είχε πνευματικά ενδιαφέροντα, και ζητούσε την οδό της Σωτηρίας που τόσο πολύ είχε παραποιηθεί από τις μεσσιανικές αντιλήψεις του ιουδαϊκού λαού.

Ο απλός αυτός ψαράς, του οποίου τη μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, ανήκει στην ομάδα προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί με τη Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Δίκαιο Συμεών, και όλα τα ιερά πρόσωπα που διέσωζαν την ορθή πίστη του Νόμου και των Προφητών για τον Μεσσία.

Ο Απόστολος Ανδρέας δεν αναζητούσε μια αφηρημένη περί Θεού ιδέα, αλλά, διασώζοντας τη γνήσια πίστη των Γραφών, γνώριζε ποιόν Σωτήρα υποσχόταν ο Θεός στην Ανθρωπότητα, και τον βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Οι λέξεις του Αποστόλου Ανδρέα «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν», είναι λέξεις πλήρης χαράς από τη συνάντηση με τον Κύριο και από την επαφή μαζί Του. Δεν βρήκε ο Απόστολος Ανδρέας απλώς κάτι που αναζητούσε, μια απάντηση σε κάποιο μεταφυσικό ερώτημα. Βρήκε το Πρόσωπο εκείνο που του γέμιζε την ύπαρξη με χαρά.

Και πράγματι, αυτό συμβαίνει με όλους όσοι γνωρίζουν τον Σωτήρα Χριστό. Όποιος γνωρίζει το Ευαγγέλιο και το θέτει ως οδηγό της ζωής του, όποιος έχει προσωπική επαφή με τον Χριστό δια των Αγίων Μυστηρίων, αυτός έχει την εμπειρία μιας εσωτερικής χαράς και ομολογεί οτι δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πλήρωμα της αγαλλιάσεως, παρά μόνο κοντά στην πηγή της, τον Χριστό.

Η εν Χριστώ Λύτρωση και Σωτηρία σημαίνει λύτρωση από τα πάθη, από την αμαρτία και τις συνέπειές της. Και μέσα στις δυσκολίες της ζωής, ο Χριστός παρέχει πάντοτε τη βοήθειά Του στον προς Αυτόν αφοσιωμένο άνθρωπο.

Ο Χριστιανός που ζει με οδηγό το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, ζει μέσα στο φως και γνωρίζει που βαδίζει. Έχει ελπίδα και στήριγμα στη ζωή του. Έχει ειρήνη και ασφάλεια. Έχει το πλήρωμα της ζωής, και διακηρύσσει μαζί με τον Απόστολο Ανδρέα: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν».

Ο Λόγος αυτός είναι προτροπή για μας τους Χριστιανούς. Μας προτρέπει να αναζητούμε συνεχώς το πρόσωπο του Χριστού, με τον ίδιο ζήλο, τη διάθεση και το φρόνημα του Αποστόλου Ανδρέα, για να βρούμε το πλήρωμα της ζωής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α (3)Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής (᾽Ιωάν. α´ 36-52) – Αποστόλου Ανδρέου

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, καὶ ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ περιπατοῦντι λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ. Στραφεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ραββί· ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον διδάσκαλε· ποῦ μένεις; Λέγει αὐτοῖς· ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. Ἦλθον οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. Ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. Εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός· καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. Ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. Ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Απόδοση στη νεοελληνική

Τόν καιρό ἐκείνο έστεκε πάλιν ο Ιωάννης στον τόπον αυτόν και δύο από τους μαθητάς του. Και καθώς με απέραντον σεβασμόν εκύτταξε τον Ιησούν, που περιπατούσε κάπου εκεί, λέγει· ιδού ο αμνός του Θεού. Και οι δύο μαθηταί του ήκουσαν τα λόγια του αυτά και ηκολούθησαν τον Ιησούν. Εγύρισε δε ο Ιησούς και όταν τους είδε να τον ακολουθούν, λέγει εις αυτούς. Τι ζητείτε; Εκείνοι δε του είπαν· ραββί· που σημαίνει εις τα ελληνικά διδάσκαλε που μένεις; Είπεν εις αυτούς· ελάτε και ιδέτε που μένω. Ηλθαν, λοιπόν, και είδαν που μένει και έμειναν κοντά του την ημέραν εκείνην. Η ώρα δε ήτο τέσσαρες το απόγευμα. Ενας δε από τους δύο, που ήκουσαν τα όσα ο Ιωάννης είπε περί του Ιησού και ηκολούθησαν αυτόν, ήτο ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πετρου. Αυτός, λοιπόν, πρώτος ευρίσκει τον αδελφόν του τον Σίμωνα και του λέγει· ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, όνομα που ερμηνεύεται εις την ελληνικήν Χριστός. Και ωδήγησεν αυτόν προς τον Ιησούν. Και ο Ιησούς αφού τον εκύτταξε με βλέμμα βαθύ και στοργικόν είπε· συ είσαι Σιμων, ο υιός του Ιωνά· συ θα ονομασθής Κηφάς, όνομα που ερμηνεύεται εις την ελληνικήν Πέτρος. Την άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Χριστός να αναχωρήση από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν. Ευρίσκει τον Φιλιππον και του λέγει· έλα κοντά μου. Ο δε Φιλιππος κατήγετο από την Βηθσαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πετρου. Ευρίσκει ο Φιλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει· αυτόν που έγραψε ο Μωϋσής στον Νομον και προανήγγειλαν οι προφήται εις τα προφητικά των βιβλία τον ευρήκαμεν· είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, από την Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ όμως είπεν εις αυτόν· από την Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγη κάτι καλόν; Λεγει εις αυτόν ο Φιλιππος· έλα και ιδέ μόνος σου, δια να πεισθής. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει περί αυτού· ιδού ένας γνήσιος Ισραηλίτης, στον οποίον δεν υπάρχει πονηρία. Λεγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ· από που με γνωρίζεις; Απήντησεν ο Ιησούς και του είπε· προτού σε φωνάξη ο Φιλιππος, όταν ήσουνα κάτω από την συκήν, μακρυά από κάθε ανθρώπινον μάτι, εγώ σε είδα. Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε· Διδάσκαλε, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ, τον οποίον, σύμφωνα με τις προφητείες, επεριμέναμεν. Του απήντησεν δε ο Ιησούς· Διότι σου είπα ότι σε είδα κάτω από την συκήν, πιστεύεις; Θα ίδης ακόμη μεγαλύτερα από αυτά. Και εν συνεχεία λέγει προς αυτόν, ώστε να ακούσουν και οι άλλοι μαθηταί· σας διαβεβαιώνω, ότι από τώρα θα ίδετε ανοικτόν τον ουρανόν και τους αγγέλους του Θεού ν’ ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, να συνοδεύουν και να υπηρετούν τον υιόν του ανθρώπου.