ΚΥΡ* της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας & Κομοτηνής.

«Ἡ βαθειά εὐλάβεια τῶν Χριστιανῶν πρός τό σεπτό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Μητέρας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἑπόμενο ὅτι θά περιέβαλλε μέ ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον καί μέγιστη τιμή οἱοδήποτε ἀναμνήστικο διασώζεται ἀπό Αὐτήν.

Καί διεσώθη, μεταξύ ἄλλων, ἡ Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ Ζώνη που περιέβαλλε «τήν Θεοδόχον γαστέρα», στήν ὁποία κυοφορήθηκε ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ. Γί αὐτό καί διαφυλάχθηκε ὡς πολύτιμο κειμήλιο, κατ΄ ἀρχήν ἰδιωτικά, ἔπειτα δέ παρεδόθηκε στήν Ἐκκλησία καί κατετέθηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Βλαχερνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Εἰς ἀνάμνηση δε, τοῦ γεγονότος τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης στήν Ἐκκλησία, ὁρίσθηκε ἡ σημερινή γιορτή.

Ἀλλά ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι καί ἕνα σύμβολο, καί ὡς σύμβολο, ὑπενθυμίζει τό ἀποστολικό λόγιο: «στῆτε οὔν περιζωσάμενοι τήν ὀσφύν ὑμῶν ἐν ἀλήθεια».

Τμήμα της Τιμίας Ζώνης φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους
Τμήμα της Τιμίας Ζώνης φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους

Ὁ Απόστολος Παῦλος καλεῖ ὅλους τους Χριστιανούς νά σταθοῦν στό στάδιο τοῦ χριστιανικοῦ ἀγώνα. «Στῆτε», λέει, σέ στάση ἀγωνιστική, γιά νά τονίσει ὅτι ἡ χριστιανική ζωή εἶναι ἕνας ἀγώνας, ἀγώνας κατά τοῦ κακοῦ, ἀγώνας γιά τήν ὑπερνίκηση τῆς ἁμαρτίας, ἀγώνας γιά τήν πίστη, γιά τήν βίωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά οἱ ἀγῶνες δέν γίνονται χωρίς ὅπλα. Καί ὁ Θεῖος Παῦλος καλεῖ ἐν συνεχεία τούς ἀγωνιστές Χριστιανούς νά ἀναλάβουν καί νά περιβληθοῦν τήν μυστική πανοπλία τοῦ καλοῦ στρατιώτη τοῦ Χριστοῦ.

Agia_ZoniὩς πρῶτο δέ ὅπλο καί ἐφόδιο τοῦ καλοῦ ἀγωνιστῆ, κατονομάζει τήν ζώνη.

«Στῆτε οὔν περιζωσάμενοι». Ἔχει βεβαίως ὕπ’ ὄψιν του τήν στρατιωτική ἐξάρτηση τῶν στρατιωτῶν τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὅποιοι φοροῦσαν τήν ζώνη γιά νά περιμαζεύουν τούς πλατύς χιτῶνες τους, ὥστε νά εἶναι εὐκίνητοι. Καί, ὁμολογουμένως, τό πρώτιστον σέ ἕνα μαχόμενο στρατιώτη, εἶναι νά κινεῖται ἐλεύθερα χωρίς νά ἐμποδίζεται στό βάδισμα καί στίς κινήσεις του.

Ἄς προσέξουμε ὅτι ἡ λέξη «περιζωσάμενοι», σημαίνει νά ἔχει ἐκ τῶν προτέρων ἑτοιμασθεῖ διά τόν ἀγώνα ὁ καλός Χριστιανός. Ὄχι ὅταν ἀρχίζει ἡ μάχη, ὅταν παρουσιάζεται ὁ πειρασμός, ὅταν βρισκόμαστε σέ κάποια δύσκολη θέση, τότε νά καταφεύγουμε σπασμωδικῶς στήν χρήση τῶν πνευματικῶν ὅπλων. Δυστυχῶς αὐτό γίνεται συνήθως.

Ἀλλά ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, ὁ καλός χριστιανός, οὐδέποτε πρέπει νά καταλαμβάνεται ἀπροετοίμαστος, ἀλλά νά ἀγρυπνεῖ ὥστε νά μπορεῖ νά λέγει μαζί μέ τόν Παῦλο «τόν ἀγώνα τόν ἱερόν ἀγωνίζομαι Κύριε δέξαι με κοντά σας».

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου (Ματθ. ιθ´ 16-26)

Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ, γονυπετῶν αὐτόν, καὶ λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ῾Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. Λέγει αὐτῷ· Ποίας; ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε· Τὸ «οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα», καὶ «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; ῎Εφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ᾿Ακούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; ᾿Εμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

Απόδοση στη νεοελληνική

Εκεῖνο τὸν καιρό, πλησίασε τὸν ᾿Ιησοῦ κάποιος νεαρός, γονάτισε μπροστά του καὶ τοῦ εἶπε· ᾿Αγαθὲ Διδάσκαλε, τί καλὸ νὰ κάνω γιὰ ν᾿ ἀποκτήσω αἰώνια ζωή; ῾Ο ᾿Ιησοῦς τοῦ εἶπε· Γιατί μὲ ὀνομάζεις ἀγαθό; Κανένας δὲν εἶναι ἀγαθός, παρὰ μόνο ἕνας, ὁ Θεός. ῍Αν θέλεις πάντως νὰ μπεῖς στὴ ζωή, τήρησε τὶς ἐντολές. Ποιές; τοῦ λέει. Κι ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· Τὸ μὴ σκοτώσεις, μὴ μοιχεύσεις, μὴν κλέψεις, μὴν ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα σου καὶ ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτό σου. ῞Ολα αὐτὰ τὰ τηρῶ ἀπὸ πολὺ μικρός, τοῦ λέει ὁ νεαρός. Σὲ τί ἀκόμα ὑστερῶ; ῾Ο ᾿Ιησοῦς τοῦ ἀπάντησε· ῍Αν θέλεις νὰ γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ δῶσε τὰ χρήματα στοὺς φτωχούς, καὶ θὰ ἔχεις θησαυρὸ κοντὰ στὸν Θεό· κι ἔλα νὰ μὲ ἀκολουθήσεις. Μόλις ἄκουσε τὴν ἀπάντηση ὁ νεαρός, ἔφυγε λυπημένος, γιατὶ εἶχε μεγάλη περιουσία. Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε στοὺς μαθητές του· Σᾶς βεβαιώνω πὼς δύσκολα θὰ μπεῖ πλούσιος στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ σᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνω· Εἶναι εὐκολότερο νὰ περάσει καμήλα ἀπὸ βελονότρυπα, παρὰ νὰ μπεῖ πλούσιος στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ῞Οταν τ᾿ ἄκουσαν οἱ μαθητές του, ἔνιωσαν μεγάλη κατάπληξη κι ἔλεγαν· Τότε ποιὸς μπορεῖ νὰ σωθεῖ; ῾Ο ᾿Ιησοῦς τοὺς κοίταξε καὶ εἶπε· Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους· γιὰ τὸν Θεὸ ὅμως ὅλα εἶναι δυνατά.