– Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονος.

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, βλέπουμε τον Χριστό να επιλέγει τους στενούς συνεργάτες Του για το τεράστιο έργο της Μεταμορφώσεως και Ανακαινίσεως του Κόσμου.

Δεν απευθύνεται όμως στους κύκλους των πλουσίων, των πολιτικά ισχυρών, των ευσεβών του ιουδαϊκού κέντρου της Ιερουσαλήμ. Τους αναζητεί σε ένα περιβάλλον απλό, με φυσικό ελεύθερο ορίζοντα «παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας». Οι πρώτοι στους οποίους απευθύνεται είναι άνθρωποι της εργασίας, άνθρωποι θετικοί και δραστήριοι. «Ήσαν γαρ αλιείς», ψαράδες, που παλεύουν με τα δίχτυα τους. Πάνω στην εργασία τους συναντά, πάνω σ’ αυτή τους προσκαλεί.  Οι τέσσερεις πρώτοι μαθητές που κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας κάλεσε ο Κύριος, ανταποκρίνονται με ιδιαίτερη προθυμία. «Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ».  Είναι άνθρωποι ενθουσιώδεις και τολμηροί, που καταλαβαίνουν πολλά και διαισθάνονται περισσότερα. Η μικρή ομάδα που συγκέντρωσε δίπλα Του ο Χριστός, δεν αποτελούνταν από πανομοιότυπους Μαθητές, αλλά έχει ο καθένας τη δική του ιδιοσυγκρασία. Ο Ανδρέας παρουσιάζεται νηφάλιος, ήσυχος· ο Πέτρος πιο αυθόρμητος και ορμητικός· ο Ιωάννης στοχαστικός· ο Θωμάς πιο διακριτικός.  Ο Χριστός δεν αναζήτησε αποκλειστικά έναν ορισμένο ανθρώπινο τύπο, δεν ενοχλείται από τις ιδιοτυπίες των μαθητών Του, δεν θέλει να τους καταργήσει.  Τους καλεί όπως είναι, τον καθένα με την προσωπικότητά του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων.

Ο Χριστός, καλώντας τους πρώτους μαθητές να Τον ακολουθήσουν, τους καθορίζει την αποστολή τους χρησιμοποιώντας παραστάσεις από τον δικό τους κόσμο.  «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων». Από απλοί αλιείς ιχθύων, θα γίνουν αλιείς ανθρώπων. Ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη αλιείς, διότι από την προηγούμενη απασχόλησή τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμένα χαρακτηριστικά. Ο καλός ψαράς έχει γνώση που πρέπει να την αξιοποιήσει και ως αλιεύς ανθρώπων. Πρέπει να διαθέτει υπομονή και επιμονή. Ξέρει ο ψαράς να περιμένει, και δεν αδημονεί για γρήγορα αποτελέσματα· δεν απογοητεύεται και ξαναδοκιμάζει. Ένα άλλο σημείο είναι η αίσθηση της καταλληλότητας του χρόνου.  Δεν είναι όλες οι ώρες το ίδιο κατάλληλες για ψάρεμα.

Είναι σημαντικό για όποιον ευαγγελίζεται τον Λόγο του Θεού, για όποιον προσεγγίζει τους ανθρώπους, να διακρίνει σωστά πότε πρέπει να μιλά και πότε να σιωπά, αφού τελικός σκοπός είναι να οδηγήσουμε τον άνθρωπο κοντά στον Θεό.                                                                                    

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β΄ Ματθαίου (Ματθ. δ΄ 18-23)

Τῷ καιρῷ εκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη νεοελληνική

Τον καιρό εκείνο, ὅταν περπατοῦσε κοντὰ εἰς τὴν λίμνην τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφούς, τὸν Σίμωνα, ὁ ὁποῖος ἐλέγετο Πέτρος, καὶ τὸν Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν του, νὰ ρίχνουν δίχτυ εἰς τὴν λίμνην, διότι ἦσαν ψαράδες. Καὶ τοὺς λέγει· Ἐλᾶτε, ἀκολουθῆστε με, καὶ θὰ σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων. Αὐτοὶ ἐγκατέλειψαν ἀμέσως τὰ δίχτυα καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Καὶ ὅταν ἐπροχώρησε ἀπὸ ἐκεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τὸν Ἰάκωβον, τὸν υἱὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν ἀδελφόν του, μέσα σὲ πλοιάριον μαζὶ μὲ τὸν Ζεβεδαῖον, τὸν πατέρα τους, νὰ ἐπισκευάζουν τὰ δίχτυα τους καὶ τοὺς ἐκάλεσε. Αὐτοὶ ἀμέσως ἄφησαν τὸ πλοιάριον καὶ τὸν πατέρα τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ὁ Ἰησοῦς ἐγύριζε ὁλόκληρη τὴν Γαλιλαίαν καὶ ἐδίδασκε εἰς τὰς συναγωγάς των καὶ ἐκήρυττε τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ ἐθεράπευε κάθε ἀσθένειαν καὶ κάθε ἀδυναμίαν εἰς τὸν λαόν.