Ο Κάθετος Άξονας 75 «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», αποτελεί μέρος του Πανευρωπαϊκού Άξονα ΙΧ και συνδέει την Εγνατία Οδό με τον συνοριακό σταθμό Μάκαζας (Βουλγαρία) και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του άξονα αποτελεί έργο προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τη Βουλγαρία και άλλες Βαλκανικές χώρες (αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ) και στην αύξηση της προσπελασιμότητας των περιοχών που διατρέχει, ενισχύοντας την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα των μεταφορών.

Η βούληση υλοποίησης του Άξονα εκφράσθηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας το 1998. Η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών καθόρισε για όλον τον άξονα, τόσο σε ελληνικό όσο και βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή (πλάτους 7,5 μ./10,5 μ.) και ταχύτητα μελέτης 80 km/h.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Μήκος: 22,5 χλμ
  • Διατομή Ορεινού Τμήματος:

– 7,50/10,50 μ. (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. εκατέρωθεν).

– 11,00/14,00 μ. (και μία λωρίδα βραδυπορίας 3,50 μ. τοπικά).

  • Διατομή Πεδινού Τμήματος:

– 8,00/11,00 μ. (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,50 μ., μία λωρίδα ΛΕΑ ανά κατεύθυνση 0,50 μ. και έρεισμα πλάτους 1,50 μ. εκατέρωθεν).

Ταχύτητα: 80 χλμ/ώρα.

Κόμβοι: δύο ισόπεδοι, ένας ανισόπεδος.

Χώροι Στάθμευσης και Αναψυχής: ένας αμφίπλευρος και ένας μονόπλευρος.

Ορύγματα: 36, με μέγιστο ύψος 60 μ. και μ.ο. 28 μ.

Επιχώματα: 43, με μέγιστο ύψος 35 μ. και μ.ο. 15 μ.

Τεχνικά: γέφυρα Τρελοχείμαρρου μήκους 39,70 μ., τέσσερις κάτω διαβάσεις, δύο άνω διαβάσεις, 69 μικρά τεχνικά (μήκος από 10 έως 174 μ. και μ.ο. 64 μ.).

Σήραγγες: συνολικού Μήκους 1,9 χλμ (Τυχερού 251 μ., Κατερίνας 184 μ., Νυμφαίας 518 μ. + σήραγγα διαφυγής 175 μ., Σολομώντα 385 μ. και Φρουρού 361 μ.).

Κτίρια: πέντε κτίρια ελέγχου σηράγγων και ένα κτίριο που περιλαμβάνει τη δεξαμενή πυρόσβεσης της Σήραγγας Νυμφαίας.

Εργολαβίες Κατασκευής

  • Οδικό τμήμα του Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Οδού : Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα από την χθ. 5+800 έως ΧΘ 22+350 Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) μήκους 16,55 χλμ και της προσωρινής σύνδεσης του, μήκους   1,05 χλμ, με την τοπική οδό προς Τυχερό.

Ανάδοχος: «CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE Scarl».

Έναρξη: 20/07/2007.

Ημερομηνία απόδοσης σε κυκλοφορία: 9/9/2013.

Προϋπολογισμός Μελέτης: 85.000.000,00 € (με ΦΠΑ).

Συνολική δαπάνη του έργου:  90.443.743,31 € (με ΦΠΑ).

Πρόγραμμα χρηματοδότησης:  Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του Ε.Π./ΟΑΛΑΑ του Γ΄ ΚΠΣ και ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του ΕΠ/Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ. Η ολοκλήρωση του άξονα από την χθ. 6+300 έως τα σύνορα και η σύνδεση του με την Παλαιά Εθνική Οδό Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και του Ανατολικού Ανισόπεδου Κόμβου της Εγνατίας Οδού δια μέσου της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Κάλχα (Γρατινής), και της υφιστάμενης οδού που διασχίζει το ανάχωμα του ποταμού Τρελλοχείμαρου, κατέληξε (στις 9/9/2013) στη λειτουργικότητα της Νέας Διασυνοριακής Σύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία στην περιοχή της Νυμφαίας Κομοτηνής.

  • Οδικό τμήμα του Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα – Ολοκλήρωση ανατολικής χάραξης νοτίου τμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 6+300 μήκους 6,30 χλμ.

Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.».

Έναρξη: 20/4/2015.

Ημερομηνία απόδοσης σε κυκλοφορία: 14/3/2017.

Προϋπολογισμός Μελέτης: 21.000.000,00 € (με ΦΠΑ).

Προϋπολογισμός Κατασκευής: 13.141.351,00 € (με ΦΠΑ).

Συνολική Απορρόφηση του Έργου έως σήμερα: 10.732.646,54 €  (82%).

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ, και ολοκληρώνεται από Εθνικούς πόρους. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, το οποίο αρχίζει από τον κόμβο σύνδεσης της Εγνατίας οδού με την παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης στην Χ.Θ. 0+000, και καταλήγει στη σύνδεσή του με το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του εν λόγω Κάθετου Άξονα στη Χ.Θ. 6+300, υλοποιείται στο σύνολό του ο Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, μήκους 22,5 χλμ. περίπου.