Το Διάγγελμα του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά προς τον Ελληνικό Λαό, την 28η Οκτωβρίου 1940:

«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.

Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εξήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ίδιαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν.

Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ, και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό, και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.

MetaxasΤώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι έιμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας.

Όλον το Εθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Ιωάννης Μεταξάς».

  • Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε γεννηθεί στις 12 Απριλίου του 1871, και πέθανε στις 29 Ιανουαρίου του 1941.