Τον ∆ήµαρχο Κοµοτηνής κ. Γιώργο Πετρίδη επισκέφθηκε ο νέος Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ροδόπης κ. Γιώργος Γκράνας.

Ο κ. Γκράνας, που έλκει την καταγωγή του από τον Νοµό Ροδόπης, συζήτησε
επί µακρόν µε το ∆ήµαρχο ζητήµατα που αφορούν την περιοχή και για τα οποία είναι πλήρως και επαρκώς ενηµερωµένος.

Οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν την αµοιβαία πρόθεσή τους για αγαστή και
εποικοδοµητική συνεργασία, και τόνισαν την ανάγκη της διαρκούς
αλληλοενηµέρωσης και της κοινής συµπόρευσης, προκειµένου να επιλυθούν  τα
θέµατα που απασχολούν τον ∆ήµο Κοµοτηνής.