Τα 9 άρθρα που καθορίζουν το ωράριο, την ένταση, τις κυρώσεις, κ.λπ.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 199/2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έτυχε της θετικής αποδοχής του τοπικού Σωματείου Καφεποτοπωλών,  η Κανονιστική Απόφαση Μετάδοσης – Χρήσης Μουσικής, έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψιν:

 1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας έκδοσης  κανονιστικών αποφάσεων και του περιεχομένου αυτών)
 2. Το άρθρων 73 & 83 του Ν. 3852/2010 (περί των αρμοδιοτήτων ΕΠΖ & ΔΣ)
 3. Την αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829//2017 ΥΑ (περί των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών)
 4. Το ΠΔ 180/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης)
 5. Την αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη, κατά το μέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των μέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας)
 6. Την αριθμ. Α5/3010/1985 Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (περί των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής)
 7. Την αριθμ. 1/13-1-2015 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης (περί της επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος ΚΥΕ)
 8. Το Ν. 2121/1993 (Περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων)
 9. Την αριθμ. 29/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής (Κανονισμός Αδειών Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής)
 10. Το Ν. 4442/7-12-2016 και ιδιαίτερα το κεφ. Ζ΄ αυτού (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων – Κινηματογράφων)
 11. Την αριθμ. 5951/9/24-2-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων – Κινηματογράφων κατά τη μεταβατική περίοδο)
 12. Την αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων – Κινηματογράφων)

Εκδίδει την παρούσα κανονιστική απόφαση, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης- μετάδοσης μουσικής   και  που αποσκοπεί: α) Στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ισότιμο, ενιαίο και ομοιόμορφο για όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και β) Στην προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων στη  περιφέρεια του Δήμου Κομοτηνής.

ΑΡΘΡΟ 2ο

 ΕΝΝΟΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ήδη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829//2017 ΥΑ ή της αριθμ. 1107414/1491/2003 ΚΥΑ,  απ΄ το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων  ή ηλεκτροφώνων, οφείλει   να διαθέτει «Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής» σε ισχύ.

Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω Αδείας,  οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση μετάδοσης μουσικής,  υποβάλλοντας  «Δήλωση Μεταβολής Λειτουργίας» της επιχείρησής του,  η οποία θα ισχύει επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθμ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρο 5 & 7 της αριθμ. 16228/18-5-2017).

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που πρόκειται να λειτουργήσει στο εξής νέο κατάστημα υπαγόμενο στις ως άνω διατάξεις, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση μετάδοσης μουσικής, κατά την υποβολή της «Δήλωσης Γνωστοποίησης  Λειτουργίας» της επιχείρησής του, η οποία θα ισχύει  επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθμ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρα 5 & 7 της αριθμ. 16228/18-5-2017).
 2. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις απαλλάσσονται οι έχοντες την εκμετάλλευση Κέντρων Διασκέδασης, για τα οποία εφαρμόζονται οι όροι και οι ειδικές προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β’/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Απαλλάσσονται επίσης όσοι μεταδίδουν μουσική, χωρίς τη χρήση εξωτερικών ηχείων, από ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop και κινητά τηλέφωνα (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013 & 19819/27.05.2014).
 4. Ωστόσο το σύνολο των ανωτέρω προσώπων (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι υπόχρεοι σε κατοχή αδείας ή γνωστοποιήσεως δημόσιας εκτέλεσης μουσικής) συνεχίζουν να βαρύνονται από  υποχρεώσεις  σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (πληρωµή τελών χρήσης σε Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων), την εκπλήρωση των οποίων ο Δήμος Κομοτηνής δεν νομιμοποιείται  στο εξής   να ελέγχει ή να παρακολουθεί (άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016 & άρθρο 7 παρ. 4 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).
 5. Οι Γνωστοποιήσεις Μετάδοσης Μουσικής της παρ. 1 εδαφ. β΄ & της παρ.  2 του παρόντος άρθρου, όπως και οι χορηγηθείσες έως σήμερα Άδειες  Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής (ανεξαρτήτως των αναγραφόμενων επ΄ αυτών σχετικών περιορισμών) θα επιτρέπουν την μετάδοση μουσικής  τόσο  από τους στεγασμένους όσο και από τους υπαίθριους χώρους των ΚΥΕ, κατά την βούληση των καταστηματαρχών που τις κατέχουν.
 6. Ωστόσο οι καταστηματάρχες που επιθυμούν να μεταδίδουν μουσική και στους υπαίθριους χώρους των επιχειρήσεών τους, θα πρέπει να διαθέτουν και να διατηρούν τεχνική έκθεση μηχανικού, με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας (στοιχ. Β΄ της αριθμ. εγκ. 5951/9/24-2-2017  ΥΠΕΣ & άρθρο 7 παρ. 2 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Οι Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι Δηλώσεις Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής του άρθρου 2 παρ. 1 & 2 της παρούσης, δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 22.00΄ κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 23.00΄ κατά τη θερινή. Το ωράριο  αυτό μπορεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δεσμία αρμοδιότητα του Δήμου) να παρατείνεται κατ΄  εξαίρεση   το ανώτατο μέχρι τις 03.00 για  τους κλειστούς χώρους των καταστημάτων   και μέχρι τις 24.00΄ για τους υπαίθριους.
 2. Για την παράταση του ωραρίου μετάδοσης μουσικής, θα υποβάλλεται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κομοτηνής σχετικό αίτημα (διατίθεται υπόδειγμα απ΄ την Υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενο από:

α) Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής.

β) Δημοτική Ενημερότητα (ήτοι βεβαίωση μη οφειλής Δήμου-ΔΕΥΑΚ)

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.

δ) Επιπροσθέτως και μόνο εάν το κατάστημα  εφάπτεται κατά τα γεωμετρικά του όρια με κατοικίες ή ξενοδοχεία θα  προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών τους (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους), από την οποία θα προκύπτει η συναίνεση της πλειοψηφίας τους (κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας) στην αιτούμενη παράταση. Σε περίπτωση  άρνησης χορήγησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αιτείται τον έλεγχο της συνιστώμενης με το άρθρο 4 της παρούσης Επιτροπής Ελέγχου Καταγγελιών του Δήμου Κομοτηνής,  η οποία   θα διενεργεί  μετρήσεις, με χρήση ντεσιμπελόμετρου και θα αποφαίνεται σχετικά.

 1. Η αιτούμενη παράταση θα χορηγείται, μετά από Απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Δημοτικού Οργάνου (Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) μόνον κατ΄ εξαίρεση και μόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης). Συνεπώς θα εκτιμάται κατά περίπτωση και με ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος της μουσικής πηγής που διαθέτει, η αποτελεσματικότητα η μη της ηχομόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαπιστωμένες επώνυμες καταγγελίες περιοίκων, η προηγούμενη συμπεριφορά του καταστηματάρχη (αριθμός και είδος βεβαιωμένων παραβάσεων) κλπ

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Συγκροτείται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταγγελιών,  αποτελούμενη  από:

 1. Έναν Εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας Ροδόπης
 2. Έναν Εκπρόσωπο της Αστυνομικής Δ/νσης Ροδόπης
 3. Τρεις Εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, απ΄ τους οποίους ένας θα προέρχεται από την πλειοψηφούσα παράταξη, ένας από την μείζονα και ένας από την ελάσσονα αντιπολίτευση
 4. Δύο Εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότερου επαγγελματικού Συλλόγου των ΚΥΕ Δήμου Κομοτηνής.

Η Επιτροπή, πέραν της αρμοδιότητας του άρθρου 3 παρ. 2 εδαφ. δ΄ της παρούσης, θα επιλαμβάνεται και των καταγγελιών που θα προέρχονται από ιδιώτες και που θα αφορούν σε οχλήσεις προερχόμενες από την μετάδοση μουσικής από ΚΥΕ.

Οι υποβαλλόμενες καταγγελίες θα εξετάζονται μόνον εφόσον είναι επώνυμες και συνοδεύονται από τη καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο παραβόλου ύψους πενήντα (50) €.

Τα Μέλη της Επιτροπής θα διενεργούν αυτοψίες και μετρήσεις και θα υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία, για τις περαιτέρω ενέργειές της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Πέραν των προβλεπόμενων εκ του Νόμου ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι:

 1. Κάθε παράβαση που σχετίζεται με την μετάδοση μουσικής ελλείψει της απαιτούμενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων ή της αντίστοιχης Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής καθώς και της Παράτασης Ωραρίου Μετάδοσης Μουσικής θα επισύρει την επιβολή  προστίμου ποσού τριακοσίων (300,00) €.

Όμοιο πρόστιμο τριακοσίων (300,00)€  θα επισύρει και κάθε παράβαση των όρων της νομοθεσίας που διέπει τις ως άνω Άδειες, Δηλώσεις και Παρατάσεις  (π.χ. υπέρβαση επιτρεπόμενων χρονικών ορίων, υπέρβαση επιτρεπόμενων DB  κλπ).

 1. Ρητά ορίζεται ότι δεν θα αποτελεί παράβαση και δεν θα επισύρει πρόστιμο:

α) H απλή διαπίστωση μετάδοσης μουσικής σε υπαίθριους χώρους ΚΥΕ, εφόσον αυτή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση έλλειψης της απαιτούμενης κατά το άρθρο 2 παρ. 7 της παρούσης  «Τεχνικής Εκθέσεως» ή από  βεβαίωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων ή  DB.

β) H απλή διαπίστωση μετάδοσης μουσικής σε στεγασμένους χώρους ΚΥΕ, με ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα, εφόσον αυτή δε συνοδεύεται από βεβαίωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων ή DB.

γ) H έλλειψη ετήσιας θεώρησης επί του σώματος των υφιστάμενων Αδειών Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, οι οποίες ισχύουν εκ του Νόμου έως την αναγραφόμενη επ΄ αυτών ημερομηνία λήξης τους.

Η διαπίστωση των παραβάσεων θα γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ήτοι από την Υγειονομική Υπηρεσία Ροδόπης ή από την Αστυνομική  Δ/νση Ροδόπης  ή και από την Επιτροπή του   άρθρου 4 της παρούσης στην οποία οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες μετέχουν, δια των εκπροσώπων τους. Κανένα διοικητικό πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερόμενου σε ακρόαση.

 1. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται, μετά τη διαπίστωση της παράβασης και την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας (ακρόαση καταστηματάρχη) με Απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου που θα εκδίδεται με μέριμνα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η Απόφαση θα γνωστοποιείται με αποδεικτικό στον καταστηματάρχη και θα περιλαμβάνει ενημέρωση ως προς τη δυνατότητα προσβολής της.
 2. Τα πρόστιμα θα καταβάλλονται στο Δημοτικό Ταμείο. Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης τους θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή τους με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Στις τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων & επαγγελματικών σωματείων, και στις  ιδιωτικές δράσεις τις σχετιζόμενες με καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάμοι, εγκαίνια κλπ), που  θα πραγματοποιούνται σε Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς χώρους    θα επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 24:00΄, αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα 80 db και να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Οι Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, που είχαν χορηγηθεί από τον Δήμο Κομοτηνής κατά το παρελθόν, ισχύουν εκ του Νόμου μέχρι την αναγραφόμενη επ΄ αυτών ημερομηνία λήξεως και άνευ οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, διατύπωσης ή θεώρησης.
 2. Οι ως άνω Άδειες δίνουν καταρχήν δικαίωμα μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 22.00΄ κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 23.00΄ κατά τη θερινή. Το δικαίωμα αυτό θα αφορά στο εξής όχι μόνον στους αναφερόμενους επί των Αδειών στεγασμένους χώρους των ΚΥΕ, αλλά  και στους υπαίθριους χώρους τους, εφόσον ο καταστηματάρχης το επιθυμεί  και αφού μεριμνήσει για την σύνταξη και διατήρηση  των απαιτούμενων κατά την παρ. Β΄ της αριθμ. εγκ. 5951/9/24-2-2017  ΥΠΕΣ & κατά το άρθρο 7 παρ. 2 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ στοιχείων (Τεχνική Έκθεση-Τοπογραφικό Διάγραμμα).
 3. Οι ως άνω Άδειες δίνουν – εάν ρητά το αναγράφουν – δικαίωμα παράτασης του ωραρίου μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 03.00΄  στους αναφερόμενους στεγασμένους χώρους των ΚΥΕ. Το δικαίωμα αυτό θα αφορά στο εξής και την παράταση του ωραρίου μετάδοσης μουσικής  μέχρι τις 24.00΄ στους υπαίθριους χώρους τους, εφόσον ο καταστηματάρχης το επιθυμεί  και αφού μεριμνήσει για την σύνταξη,  διατήρηση και υποβολή στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου των απαιτούμενων κατά το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ΄ της παρούσης στοιχείων (Τεχνική Έκθεση-Τοπογραφικό Διάγραμμα).

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η προγενέστερη αριθμ. 29/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως της απαιτούμενης εγκριτικής Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο –  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 79 παρ. 4, 284 του Ν. 3463/2006, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010)»