Με 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 25/2 και ώρα 18:00.

Ανάμεσα στα θέματα είναι και η έγκριση λήψης δανείου για συμμετοχή στο Ενεργειακό Πρόγραμμα Jessica, για την Προμήθεια – Τοποθέτηση: α) φωτισμού LED Αλεξανδρούπολης β) δεκαέξι φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια γ) δεκαεπτά ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
 2. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Λαϊκής Αγοράς, Αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης, που έληξαν 31.12.2014.
 3. Έγκριση προσωρινής αναπλήρωσης Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς.
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
 5. Έγκριση Κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» και μεταφοράς αρμοδιοτήτων – προσωπικού στον Δήμο.
 6. Έγκριση λήψης δανείου με πιστωτικά ιδρύματα για τη συμμετοχή στο Ενεργειακό πρόγραμμα Jessica για την Προμήθεια – Τοποθέτηση: α) Φωτισμού LED Αλεξανδρούπολης β) Δεκαέξι -16- Φωτοβολταϊκών σε κτίρια του Δήμου γ) Δεκαεπτά -17- Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.
 7. Συμπλήρωση της 576/2014 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την «Αποδοχή όρων δανειακής σύμβασης για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» ως προς την παράγραφο 9 της εισήγησής της απόφασης.
 8. Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους.
 9. Έγκριση επιστροφής ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 10. Έγκριση διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο λόγω εξόφλησης.
 11. Έγκριση διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο βάσει της 858/2014 απόφασης Ν.Σ.Κ & 2073/2014 Απόφασης Μον/λούς Πλημ/δικείου Αλεξ/πολης».
 12. Διαγραφή οφειλής τέλους 2% και 0,5 % από 01/01/2009 επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους ΠΟΕ, λόγω λανθασμένης εγγραφής.
 13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 2% (και 0,5% από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων.
 14. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το 2015 για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
 15. Ακύρωση της υπ’ αριθμ.18/2015 απόφασης Δ.Σ. και έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών Βοηθειών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας.
 16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων πλημμυροπαθών για άμεσες βιοτικές ανάγκες.
 17. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δαπανών για φιλοξενία και σίτιση πλημμυροπαθών.
 18. Έγκριση χορήγησης δύο εγγυητικών επιστολών από το Δήμο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων.
 19. Απόδοση Οικονομικής Ενίσχυσης για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ».
 20. Αποδοχή παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Α.Ο «ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ» για χρήση από το Δήμο.
 21. Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στον Αθανάσιο Μακρή, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης.
 22. Κίνηση διαδικασίας εκπόνησης «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 23. Τροποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 205 Α& 205 σύμφωνα με την Εγκ.6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.4067/2012.
 24. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Εμίνογλού Εφέ του Χασαν.
 25. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα Κολιοκίτσιου Παναγιώτη και Κολιοκίτσιου Άννας.
 26. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Παπαδόπουλου Νικολάου.
 27. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Κουτρούλα Ιωάννη.
 28. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Τσίλια Πασχάλη.
 29. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα «ΒΡΥΖΑΣ Σ. – ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.
 30. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Μπατζάλη Χρήστου.
 31. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Καραχασάνογλού Σεφκέτ Φαχρή.
 32. Έγκριση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Πόρου στο Λαογραφικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Πόρου.
 33. Έγκριση σχεδίου και σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Κατασκευή Ειδικού Δικτύου Ομβρίων Πεζοδρόμων Περιοχής Παρμενίωνα» μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. & του  Δήμου Αλεξ-πολης.
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης έως 15/6/15 της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.Αλεξ-πολης».
 35. Έγκριση χορήγησης παράτασης έως 31/5/15 της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στη Μάκρη».
 36. Έγκριση χορήγησης παράτασης της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών».
 37. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών».
 38. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου».
 39. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού με απολογιστικές δαπάνες λόγω θεομηνίας του υποέργου 1. «Εργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
 40. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Φερών».
 41. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών πόλης».
 42. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση και αποχέτευση κατασκηνώσεων Μάκρης».
 43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βάσεων Λυόμενων Αιθουσών Λυκείου Φερών».
 44. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα της “Δια βίου μάθησης”.
 45. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Ιδιωτικού συμφωνητικού Χρησιδανείου μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης που αφορά χρησιδάνειο δύο τραπεζιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.
 46. Έγκριση Παραχώρησης χρήσης χώρου στον Ημιόροφο Παλαιάς Δημαρχίας.
 47. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο6/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας.
 48. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο7/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας.
 49. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο8/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας.
 50. Έγκριση της 11/2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
 51. Έγκριση της 13/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «Έγκριση ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2014».
 52. Έγκριση της 18/2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 53. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» οικ. έτους 2014.
 54. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 55. Αντικατάσταση Προέδρου του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας.
 56. Τροποποίηση της 539/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά  τον «Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010» ως προς το μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συνεργασιών.
 57. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Επιτροπής Αισθητικής Αρτιότητας Έργων.
 58. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014.
 59. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό.
 60. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς και Αθλητισμού, κ. Βραχιόλογλου Στυλιανού, στην Αθήνα.
 61. Έγκριση οδοιπορικών μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου Ιντζεπελίδου- Συτμαλίδου Ελένης στην Αθήνα για συμμετοχή στη συνάντηση αιρετών γυναικών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.