Δεκαέξι βραχυχρόνιες άδειες σε φυσικά πρόσωπα, για αντίστοιχες θέσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων, με διάρκεια ισχύος τέσσερις μήνες (κατά την καλοκαιρινή περίοδο), σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4264/2015 και την υπ’ αριθμ. 377/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα χορηγηθούν από τον Δήμο Κομοτηνής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 22-06-2015 ημέρα Δευτέρα, έως 26-06-2015 ημέρα Παρασκευή.

Για την αδειοδότησή τους θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Βεβαίωση έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας

δ) Βιβλιάριο ή Πιστοποιητικό υγείας

ε) Βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο.