Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. Δ16γ/602/5/47/Γ/13-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 434Β/21-2-2014) των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ με έδρα την Κομοτηνή, έχει συμπεριληφθεί στα Τμήματα που έχουν αρμοδιότητα διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού και ισοτίμων Ανωτάτων του Εξωτερικού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 6 της ΚΥΑ ΕΔ5/4/339/14-9-1984 «Διαδικασία χορήγησης άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών».

Προκειμένου να συγκροτήσει τριμελείς εξεταστικές Επιτροπές, για τις εξεταστικές περιόδους του έτους 2015:

ΚΑΛΕΙ

Τους διπλωματούχους Μηχανικούς που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία και επιθυμούν να συμμετέχουν στις παραπάνω Εξεταστικές Επιτροπές, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.