Τέσσερις άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, θα χορηγήσει ο Δήμος Κομοτηνής σε αδειούχους υπαίθριου, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

Η διάρκεια ισχύος των αδειών θα είναι μέχρι τέσσερις μήνες, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από τις 14 έως τις 21 Ιουνίου.

Η χορήγηση των εν λόγω αδειών υπόκειται στα οριζόμενα από την παράγραφο1 του άρθρου 29 του ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 4403/2016, και την υπ’ αρίθμ. 199/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.