Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή «Όμιλος») ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την J.C. Flowers & CO («JCF») για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της στη Ρουμανία, Piraeus Bank Romania S.A. («PBR»), (η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ρουμανίας. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου αναμένεται να είναι ουδέτερη.

«Η πώληση των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την απρόσκοπτη υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ομίλου για το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, όπως συμφωνήθηκε με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου, «Ατζέντα 2020». Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το γεγονός ότι η PBR από σήμερα και στο εξής θα ανήκει και θα είναι υπό τη διαχείριση μίας από τις πλέον αξιόλογες διεθνείς εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με σημαντική εμπειρία στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πολλές γεωγραφικές περιοχές.», δήλωσε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

Ο κ. Christopher Flowers, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής της JCF δήλωσε:

«Η Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας διαθέτει ένα ισχυρό προφίλ φερεγγυότητας, ρευστότητας και ποιότητας ενεργητικού στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπουμε ση συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας για να ολοκληρώσουμε την εξαγορά και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή αυτόνομη τράπεζα στον δυναμικό  τραπεζικό τομέα της Ρουμανίας.»

Η UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Schoenherr si Asociatii SCA ως ρουμανικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Σχετικά με την PBR

Με έδρα το Βουκουρέστι, η PBR προσφέρει μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες, οι οποίες περιλαμβάνουν λιανική τραπεζική και τραπεζική μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η PBR είχε σύνολο ενεργητικού €1,5 δισ.. Η PBR λειτουργεί 99 τραπεζικά καταστήματα, διαθέτει 1.300 εργαζόμενους και περίπου 150.000 ενεργούς πελάτες.

Σχετικά με την JCF

H J.C. Flowers είναι κορυφαία εταιρία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που ειδικεύεται σε επενδύσεις διεθνώς στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1998, έχει επενδύσει κεφάλαια άνω των 15 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε 50 εταιρίες χαρτοφυλακίου, σε 17 χώρες και σε διάφορους κλάδους, όπως τον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον αντασφαλιστικό, αλλά και σε εταιρείες χαρτοφυλακίου, ειδικών χρηματοδοτήσεων και υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Με κεφάλαια υπό διαχείριση περίπου 6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, η J.C. Flowers έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.jcfco.com