• Στο πλαίσιο της καινοτόμου “Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”.

Στην ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στην ελληνική γεωργία για την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, στάθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μιλώντας στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, «αρχικά πρέπει να διαφυλαχθεί η γεωργική γη από αλλαγή χρήσης. Δευτερευόντως, με την αλλαγή των καλλιεργητικών μεθόδων, να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, και κατά τρίτον, να καταστούν τα γεωργικά εδάφη αποθήκες άνθρακα με την ενσωμάτωση σε αυτά οργανικής ουσίας».

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΑΑΤ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασ. Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης έκανε εκτενή αναφορά στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή – κυρίως στη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με το οποίο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξήγησε ότι με την ευθύνη του συντονισμού να ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το Υπουργείο θα αναλάβει σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ, δράση προκειμένου:

  • Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, και τη διάδοσή τους στους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου.
  • Να ενισχυθεί η έρευνα στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιματικής αλλαγής και της φυσιολογίας φυτών και ζώων, καθώς και των παθογόνων και παρασίτων.
  • Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο καταγραφής φυτοπαθογόνων οργανισμών, εντόμων και ζιζανίων, παρατηρητήριο καταγραφής επιπέδων επάρκειας επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων, και παρατηρητήριο απειλούμενων ειδών.
  • Να ληφθούν μέτρα για την προσαρμογή της κτηνοτροφίας στις νέες συνθήκες, με αλλαγή των συστημάτων εκτροφής και σταβλισμού, και την αντιμετώπιση νέων ζωονόσων.
  • Να ληφθούν μέτρα για την αειφόρο διαχείριση των εδαφών, όπως: προστασία από τη διάβρωση, αποφυγή αλάτωσης, αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών. Ειδικά για το τελευταίο, σημείωσε ο Υφυπουργός, αυτή τη στιγμή γίνονται εντατικές εργασίες για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την κατά το δυνατό μεγαλύτερη εκτροπή βιοαποβλήτων προς την κομποστοποίηση και τη διάθεσή τους στη γεωργία. «Επεξεργαζόμαστε μαζί με το ΥΠΕΝ δυο σχέδια ΚΥΑ: ένα για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών και ένα για τη διάθεση ιλύος αστικών λυμάτων», τόνισε, και συμπλήρωσε πως «θα ακολουθήσει η έκδοση ΚΥΑ για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας που θα περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις διάθεσης του χωνεύματος των μονάδων βιοαερίου στη γεωργία.
  • Να ληφθούν μέτρα αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων με τον περιορισμό των υδροβόρων καλλιεργειών, τον εξορθολογισμό της άρδευσης, την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων συστημάτων άρδευσης, την ελαχιστοποίηση των απωλειών αρδευτικού νερού, και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών στην κατεύθυνση της καλλιέργειας φυτών προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες που η κλιματική αλλαγή δημιουργεί. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό έχει υιοθετηθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 η μοριοδότηση αγροτών που καλλιεργούν τέτοια φυτά, ούτως ώστε κατά προτεραιότητα αυτοί να εντάσσονται στις δράσεις του. «Στο σημείο αυτό συνέδραμε και η Υπηρεσία μας με τη δημιουργία καταλόγου των καλλιεργειών του ΟΣΔΕ που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, τον οποίο και παρέδωσε στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ», επισήμανε ο κ. Κόκκαλης.
  • Να ληφθούν μέτρα για την αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα και τους βοσκότοπους, με έμφαση στην προστασία και διατήρηση φυτογενετικών πόρων σε τράπεζες γενετικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο έχει κάνει ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους η τράπεζα γενετικού υλικού που έχει δημιουργηθεί στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και παραμένει για χρόνια αδρανής. Συγκεκριμένα, η τράπεζα έχει μεταβιβαστεί στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει.
  • Να ληφθούν μέτρα ανακούφισης για την αποζημίωση των αγροτών που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή με επέκταση της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν καλύπτονται σήμερα, όπως ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία ή πλημμύρες.
  • Να θεσμοθετηθούν μέτρα για την αειφορική διαχείριση των αλιευτικών πόρων και μέτρα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων «εισβολέων». Να χαρτογραφηθεί η μετακίνηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ιχθυοπληθυσμών. Να αντικατασταθεί το διαχειριστικό αλιευτικό σύστημα με νέο που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα θα είναι αποδεκτό από τους αλιείς. Σε ότι αφορά τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο ώστε να καταστεί δυνατή η μετατόπιση υφιστάμενων μονάδων σε θέσεις μικρότερης τρωτότητας εφόσον χρειαστεί, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον καταστροφές μονάδων από ακραία καιρικά φαινόμενα ή για να αντιμετωπιστεί πιθανή αύξηση της στάθμης της θάλασσας.