Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει στις 9 του μηνός και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2015

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης

2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου  έτους 2015. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας (άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 και άρθρο του Ν. 2190/1994)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης

4. Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ΥΕ εργατών γα την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.3146/2003)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης

5. Απασχόληση και καθορισμός αριθμού μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ορεστιάδας στα  πλαίσια της πρακτικής άσκησης στον Δήμο Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο πιλοτικό πρόγραμμα «Τοπικής Δημοκρατίας»

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

7. Αναγκαιότητα και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «FREE MOBILITY» της εκστρατείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «ECOMOBILITY»

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

8. Έγκριση υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης

9. Έγκριση υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Λυμπερίδου – Σταμούδη Ελένη

10. Έγκριση επιχορήγησης και διάθεση της πίστωσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κυπρίνου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

11. Έγκριση επιχορήγησης και διάθεση της πίστωσης στον λαογραφικό πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Οινόης Ορεστιάδας ‘Το Κρασοχώρι’

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

14. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή Μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης, με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

15. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης, με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

16. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

17. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης, με ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

18. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  BOΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

19. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

20. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

21. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή Μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας»  Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης
22. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ‘ Κατασκευή σωληνωτού στη Ν. Βύσσα, Κατασκευή διάβασης στη Στέρνα & παρεμβάσεις στα Νεκροταφεία Καβύλης» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

23. Ορισμός επιτροπών προσωρινής παραλαβής των έργων: « Αποκατάσταση σχολικών υποδομών δημοτικής ενότητας Ορεστιάδας» & «Αποκατάσταση σχολικών υποδομών ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου Τριγώνου» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

24. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2014» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή – Διαπλάτυνση πεζοδρομιών στην Ορεστιάδα και αποκατάσταση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

26. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου : « Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

27. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2014 στις Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. , ΔΗΚΕΠΑΟ και Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος