Στις 25/2 και ώρα 19:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2015.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης.

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2014.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

4. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος.

5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης.

6. Αναγκαιότητα της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης.

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας ως επικεφαλής εταίρου στη Κοινωνική Σύμπραξη που θα συγκροτηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49505/3609 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, για την υλοποίηση του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020».
Εισηγητής ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Μαυρίδης Βασίλειος.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950 € στο Ξενοδοχείο ΒΙΕΝΝΗ και ποσού 540 € στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ για τη διαμονή πλημμυροπαθών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

9. Έγκριση χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

10. Έγκριση επιχορήγησης και διάθεση της πίστωσης για οργάνωση πολιτιστικών δράσεων του πολιτιστικού συλλόγου Πετρωτιωτών Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

11. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου «Επέκταση πεζοδρομίων επί της Βασ. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης.

12. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών για το έργο «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της τοπικής κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης.

13. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δ.Σ. σχετικά με την κοπή δέντρων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης.

14. Ορισμός εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καραγιάννης Γεώργιος.

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης Ζώων.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος.

16. Έγκριση αίτησης παραίτησης και ακύρωσης συμφωνητικού που αφορά το αναψυκτήριο στην περιοχή Φράγμα του ποταμού Άρδα στον Κυπρίνο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

17. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.

18. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος.