Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την εμφάνιση εστίας Οζώδους Δερματίτιδας σε εκτροφή βοοειδών στην ευρωπαϊκή Τουρκίας και ειδικότερα στην επαρχία της Αδριανούπολης.

Για την αποτροπή της εισόδου και της εξάπλωσης του νοσήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, γενικότερα στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου προέβη στον ορισμό ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης (ΖΑΕ). Σύμφωνα με την απόφαση, στη ΖΑΕ θα περιλαμβάνονται εδάφη, σε απόσταση 10 χλμ, παράλληλα με τα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου υπάρχουν οι παρακάτω οικισμοί: α) Δέλτα Έβρου, β) Μοναστηράκι, γ) Δορίσκος, δ) Φέρες, ε) Πόρος, στ΄) Καβησός, ζ) Πυλαία, η) Αρδάνιο, θ) Βρυσούλα, ι)Πέπλος, ια) Τριφύλλι, ιβ) Κήποι, ιγ)Γεμιστή, ιδ) ιε) Ιτέα, ιστ΄) Ταύρη, ιζ)Θυμαριά, ιθ) Προβατώνας, κ) Τυχερό, κα) Φυλακτό, κβ) Λύρα, κγ) Λαγυνά, κδ) Δαδιά, κε) Λυκώφη, κστ΄) Κορνοφωλιά, κζ) Σουφλί, κη) Γιαννούλη, κθ)Μάνδρα, κι)Αγριάννη, λ) Πρωτοκκλήσι, λα)Λάβαρα και λβ) Κισσάριο.

Στη ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και του πληθυσμού τους με επικαιροποίηση της Κ.Β.Δ.
  2. Ατομική ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων βοοειδών για τον κίνδυνο επανεισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και της χώρας και υπενθύμιση των κλινικών συμπτωμάτων της νόσου.
  3. Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών της Ζ.Α.Ε.
  4. Άμεσος εμβολιασμός όλων των νεαρών ανεμβολίαστων ζώων και ολοκλήρωση του εμβολιακού προγράμματος έτους 2018.
  5. Διενέργεια κλινικών εξετάσεων των βοοειδών, εβδομαδιαία ή δισεβδομαδιαία (ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου), στο σύνολο των εκτροφών της Ζ.Α.Ε, ξεκινώντας από αυτές που βρίσκονται πλησίον των συνόρων, με συμπλήρωση των αντίστοιχων εκθέσεων κλινικής εξέτασης.
  6. Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των βοοειδών που πρόκειται να μετακινηθούν (για οποιοδήποτε λόγο) από την Ζ.Α.Ε. προς τις υπόλοιπες περιοχές της ΠΕ Έβρου, της Περιφέρειας ή της χώρας γενικότερα, πριν από τη μετακίνησή τους και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων κλινικής εξέτασης. Η έκδοση του σχετικού εγγράφου κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται αφού αποκλειστεί κάθε υπόνοια (απουσία κλινικών συμπτωμάτων, δερματικών αλλοιώσεων, ιστορικό σύνδεσης με περιοχές υψηλού κινδύνου στην Τουρκία) του νοσήματος και λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των ζώων από έντομα και εξωπαράσιτα τόσο στις εκτροφές όσο και κατά την μεταφορά τους.

Στην απόφαση της Διεύθυνσης επισημαίνεται πως η μη τήρηση των παραπάνω όρων θα έχει σα συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 στους παραβάτες.