Μακροχρόνια άνεργη, ηλικίας 56 ετών, ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να γίνει δεκτή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ένστασή της και να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με καταβολή των εισφορών της από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ. Η άνεργη πολίτης πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, σύμφωνα με το οποίο άνεργοι επί δώδεκα τουλάχιστον συνεχείς μήνες, ηλικίας εξήντα ετών συμπληρωμένων για τους άνδρες και πενήντα πέντε ετών συμπληρωμένων για τις γυναίκες, στους οποίους υπολείπονται μέχρι πέντε χρόνια για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α., δικαιούνται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους του κλάδου με την επωνυμία “Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση” (Λ.Α.Ε.Κ.).

Παρόλο που η μακροχρόνια άνεργη πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε το αίτημά της, επικαλούμενο ερμηνευτικές εγκυκλίους, που εκδόθηκαν οκτώ χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ και την αποτελεσματική εφαρμογή του Ν.2874/2000. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους αυτές, στις περιπτώσεις των «νέων» ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993 – όπως η ενδιαφερόμενη- επήλθαν διαφοροποιήσεις στα όρια ηλικίας και απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, για την υπαγωγή στο πρόγραμμα των μακροχρονίως ανέργων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 δεν διακρίνει μεταξύ «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων και είναι απολύτως σαφής ως προς το όριο ηλικίας (60 ετών για τους άνδρες και 55 ετών για τις γυναίκες) και το χρόνο ασφάλισης (μέχρι 5 έτη), που υπολείπεται στον μακροχρόνια άνεργο για να υπαχθεί στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, αφού περιέχει αριθμητική αναφορά, ανεπίδεκτη ερμηνείας. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι παραπάνω εγκύκλιοι εκδόθηκαν καταχρηστικώς όχι για να ερμηνεύσουν, αλλά για να θεσπίσουν κανόνα δικαίου, με κανονιστικό περιεχόμενο διαφορετικό από τη ρητή πρόβλεψη του υπάρχοντος νόμου. Γι’ αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή έκρινε ότι η απορριπτική απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πάσχει διότι παραβαίνει κατ’ ουσία διάταξη νόμου και ζήτησε να γίνει δεκτή η ένσταση της ασφαλισμένης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε ομόφωνα δεκτή την ένσταση της άνεργης γυναίκας και της αναγνώρισε το δικαίωμα να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.