Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, συγκροτείται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκου Μπόλαρη. Ακριβέστερα, πρόκειται για τη μετατροπή του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας (του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 258933/2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ 138/1995 – Οδηγία 92/119/ΕΟΚ»).

Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, θα είναι ο συντονισμός όλων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, κεντρικών και αποκεντρωμένων, καθώς και των παραγωγών, για τον έλεγχο, την καταπολέμηση και την εκρίζωση του νοσήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών που έχει εμφανιστεί στη χώρα μας από το φθινόπωρο του 2015, περιλαμβάνεται στις ασθένειες του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995.