Υπογράφηκε από τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κλαμπατσέα, η σύμβαση ανάθεσης για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό.

Σκοπός της ΣΜΠΕ είναι ο εντοπισμός, η περιγραφή και η εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του νέου ΕΧΠ.

Έτσι, σε συνδυασμό με τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για το νέο ΕΧΠ για τον Τουρισμό που υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη τον περασμένο Μάιο, ολοκληρώνεται η διαδικασία θέσπισης του νέου χωροταξικού πλαισίου.

Η εκπόνηση ξεκινά άμεσα και θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέσα από έναν ουσιαστικό και διευρυμένο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιδίωξη είναι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, καθώς και όλων των φορέων του κλάδου του Τουρισμού.

Το νέο πλαίσιο επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πρότυπο χωρικής οργάνωσης του κλάδου, που θα ενσωματώνει κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις ανάγκες των διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Στόχος είναι να προωθηθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και ο εμπλουτισμός του εθνικού τουριστικού προϊόντος, στη βάση της διατήρησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται αντίστοιχες διαδικασίες ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το ΕΧΠ για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, καθώς και τη ΣΜΠΕ. Θα ακολουθήσει, δε, η αναθεώρηση των υπολοίπων ΕΧΠ, που αφορούν τους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Βιομηχανίας, των Υδατοκαλλιεργειών και των Καταστημάτων Κράτησης.