Αναπάντητα αφήνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σημαντικά ερωτήματα που έχει θέσει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με τις εγγυήσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ που είχε λάβει η Φινλανδία από την Ελλάδα, για τη συμμετοχή της πρώτης στα δάνεια του EFSF.

Ο Δ. Παπαδημούλης, με γραπτή ερώτησή του έθεσε το θέμα της απαίτησης της κυβέρνησης της Φινλανδίας να λάβει εγγυήσεις από την Ελλάδα για τη συμμετοχή της στα δάνεια του EFSF προς τη χώρα μας, και συγκεκριμένα της συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες στις 20/02/2012, η οποία αφορούσε την «υποχρέωση της Ελλάδας να μεταφέρει ελληνικά ομόλογα αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ σε μια εταιρεία θεματοφύλακα (Trustee), τα οποία θα πωλούνταν στις χρηματαγορές και τα έσοδα που θα προέκυπταν θα επανεπενδύονταν σε κρατικά ομόλογα κρατών-μελών της Ευρωζώνης, υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και μακροχρόνιας διάρκειας». Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αφού υπενθύμισε ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Φινλανδίας διέταξε την «πλήρη δημοσιοποίηση της παραπάνω συμφωνίας, εξαιρώντας τα ονόματα και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ελληνικών αρχών και τραπεζών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη διαδικασία», ζητούσε από το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας καταβολής εγγυήσεων μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, με τις τιμές που πουλήθηκαν τα ελληνικά ομόλογα σε σχέση με την ονομαστική τους αξία, ποια κράτη-μέλη της Ευρωζώνης “εμπιστεύτηκε” η εταιρεία θεματοφύλακας για τις επενδύσεις της, καθώς και τη δημοσιοποίηση όλων των υπογεγραμμένων κειμένων της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, όπως και τα ονόματα τραπεζών και στελεχών που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Στην απάντησή του το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται ουσιαστικά να εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση, και περιορίζεται στην εξής δήλωση: «Το Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Φινλανδίας όσον αφορά τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Επίσης, δεν έχει λάβει έγγραφα υπογεγραμμένα σε αυτό το πλαίσιο».

Αναλυτικά η πλήρης ερώτηση και η απάντηση:

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Φινλανδίας συμφώνησαν τους εγγυητικούς όρους της συμμετοχής της τελευταίας στα δάνεια του μηχανισμού ΕΤΧΣ. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι παραπάνω όροι αφορούσαν την υποχρέωση της Ελλάδας να μεταφέρει ελληνικά ομόλογα, αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια εταιρεία θεματοφύλακα (Trustee), τα οποία θα πωλούνταν στις χρηματαγορές και τα έσοδα που θα προέκυπταν θα επανεπενδύονταν σε κρατικά ομόλογα κρατών μελών της Ευρωζώνης, υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και μακροχρόνιας διάρκειας. Στις 14 Μαΐου 2013 το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Φινλανδίας διέταξε την πλήρη δημοσιοποίηση της παραπάνω συμφωνίας, εξαιρώντας τα ονόματα και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ελληνικών αρχών και τραπεζών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται το Συμβούλιο:

  1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας καταβολής εγγυήσεων μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας;
  2. Σε ποιες τιμές πουλήθηκαν τα ελληνικά ομόλογα σε σχέση με την ονομαστική τους αξία;
  3. Ποια κράτη μέλη της Ευρωζώνης «εμπιστεύτηκε» η εταιρεία θεματοφύλακας για τις επενδύσεις της;
  4. Μπορεί να δημοσιεύσει όλα τα υπογεγραμμένα κείμενα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, καθώς επίσης και τα ονόματα τραπεζών και στελεχών που εμπλέκονται στη διαδικασία; Εάν όχι, για ποιους λόγους;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Φινλανδίας, όσον αφορά τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Επίσης, δεν έχει λάβει έγγραφα υπογεγραμμένα σε αυτό το πλαίσιο.