περιφερΑπό τις 29 Μαΐου έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020).

Η διαβούλευση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (http://www.eydamth.gr) που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους (σχόλια, διορθώσεις, προτάσεις κ.τ.λ.) επί του σχεδίου του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020 ή/και τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας την τυποποιημένη φόρμα.

Όλο το υποστηρικτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενώ πρόσθετο υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: http://www.espa.gr/el/Pages/staitcNewProgrammingPeriod.aspx

Επισημαίνεται ότι η επίσημη υποβολή του Σχεδίου του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνει, με βάση τους Κανονισμούς, το αργότερο μέχρι την 10-07-2014 και ως εκ τούτου η διαβούλευση θα πρέπει να ολοκληρωθεί την 12-06-2014 ώστε να υπάρχει χρόνος αξιολόγησης των παρατηρήσεων και των προτάσεων που θα υποβληθούν.