Για μια ακόμη φορά o βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ αποδεικνύει ότι η κοινοβουλευτική εργασία όταν είναι επίμονη και συστηματική μπορεί να αποβεί χρήσιμη για τον τόπο, έστω και αν οι μάχες δίνονται από τη δύσκολη θέση των εδράνων της αντιπολίτευσης. 
Με απάντηση που έλαβε σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη σε σχετική του Αναφορά για τη σύσταση Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες μετά την κατάργηση του άμισθου Υποθυκοφυλακείου που λειτουργεί στην περιοχή επί πολλές δεκαετίες, και ως αντιστάθμισμα στην πλήρη αποψίλωση των υπηρεσιών της πόλης των Σαπών τα τελευταία χρόνια, έγινε γνωστό ότι:

“Η σταδιακή κατάργηση των άμισθων υποθυκοφυλακείων θα προχωράει ανάλογα με την πρόοδο της κτηματογράφησης, τη σταδιακή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων λειτουργικών παραμέτρων των σημερινών δομών. Σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Ροδόπης, προβλέπει τη δημιουργία Κτηματολογικού Γραφείου στην Κομοτηνή, ενώ το άμισθο υποθυκοφυλακείο Σαπών θα καταργηθεί σε βάθος διετίας, καθώς στόχος είναι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών”.

Προκύπτει συνεπώς ότι για την επόμενη τουλάχιστον διετία, και μέχρι την ολοκλήρωση των αλλαγών στη διάρθρωση του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου σε όλη τη χώρα, το άμισθο υποθυκοφυλακείο Σαπών θα συνεχίσει να υφίσταται. 
Παρ’ όλα αυτά, σε δήλωσή του ο κ. Ιλχάν Αχμέτ, τονίζει: “Ασφαλώς και θα επιζητούμε την κατ’ εξαίρεση ίδρυση και λειτουργία ενός Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες, στα πρότυπα της απόφασης που ελήφθη για την Ορεστιάδα. Ένα αίτημα που σε βάθος διετίας θα μπορούσε να διεκδικηθεί και μέσα από μία διαφορετική διακυβέρνηση από τη σημερινή. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, καταγράφουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι η ύπαρξη μιας διετίας τουλάχιστον συνέχισης λειτουργίας του άμισθου υποθυκοφυλακείου Σαπών, αποτελεί μια αισιόδοξη νότα και για την περιοχή αυτή αλλά και για τις μελλοντικές διεκδικήσεις. Η απάντηση Σταθάκη δικαιώνει έστω και μερικώς την επιμονή μας για το θέμα αυτό”.
Η απάντηση του κ. Σταθάκη στην αναφορά που είχε καταθέσει ο κ. Ιλχάν Αχμέτ:
“Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ και μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το υπ΄ αρ. πρωτ. 894/27-12-2017 έγγραφό του σας γνωρίζουμε ότι:
Με το Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄ – 17.01.2018) συστήνεται ο ενιαίος φορέας, «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ο οποίος αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.
Μέσω της δημιουργίας ενός οργάνου, με ενιαία στρατηγική επιτυγχάνεται ο απαραίτητος συντονισμός, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου, το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρως την αρχή της δημοσιότητας και θα κατοχυρώνει την ασφάλεια των συναλλαγών.
Κύριοι στόχοι της ριζικής αναδιοργάνωσης των δομών κτηματογράφησης είναι οι εξής:
  • Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων, μέσω της επέκτασης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου σε εθνική κτηματοκεντρική βάση (βάσει του μοναδιαίου κωδικού ακινήτου – ΚΑΕΚ).
  • Η κεντρική εποπτεία για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας.
  • Η παροχή των υπηρεσιών καταχώρισης με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.
  • Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών με την παροχή ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώριση πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογικών δεδομένων κ.τ.λ.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι φορέας του δημοσίου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ.), παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελείται από μια Κεντρική Υπηρεσία, 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 72 Υποκαταστήματα. Σε αυτόν ενσωματώνεται η Ανώνυμη Εταιρεία του δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), τα λειτουργούντα «οριστικά» και «μεταβατικά» Κτηματολογικά Γραφεία και όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Σε διάστημα εντός δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδίδονται σταδιακά αποφάσεις, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, που θα αφορούν καταργήσεις Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Στο νέο φορέα περιέρχονται οι, προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες κτηματογράφησης της Χώρας, σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, τήρησης και λειτουργίας του υφιστάμενου, στις περιοχές όπου δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (εφεξής ΕΚΧΑ Α.Ε.), καθώς και των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας. Τα έμμισθα και άμισθα (ειδικά και μη ειδικά) Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καταργούνται σταδιακά, σε βάθος είκοσι τεσσάρων μηνών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του φορέα. Η σταδιακή κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, θα προχωράει παράλληλα με την πρόοδο της κτηματογράφησης, τη σταδιακή λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και των υπόλοιπων λειτουργικών παραμέτρων των σημερινών δομών. Στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας δομής που θα επιτρέψει στους πολίτες να εξυπηρετούνται πλέον ηλεκτρονικά. Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την δημιουργία Κτηματολογικού Γραφείου στην Κομοτηνή έδρα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Στο μη ειδικό άμισθο υποθηκοφυλακείο Σαπών σήμερα, χρέη υποθηκοφύλακα εκτελεί ένας συμβολαιογράφος, θέση η οποία  πρόκειται να καταργηθεί σε βάθος διετίας για επιχειρησιακούς λόγους, καθώς κεντρικός στόχος του επιχειρησιακού σχεδίου είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές, ώστε το σύνολο των πολιτών να εξυπηρετείται πλέον ηλεκτρονικά”.

Η αναφορά που είχε καταθέσει ο κ. Ιλχάν Αχμέτ:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ. Σας επισυνάπτω το υπόμνημα δημοτικών συμβούλων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης, με το οποίο ζητείται η δημιουργία παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες. Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή, καταργούνται τα υποθηκοφυλακεία της χώρας και δημιουργούνται 13 Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και 184 υποκαταστήματα που ανάμεσα στα άλλα θα έχουν και τις αρμοδιότητες των μέχρι σήμερα λειτουργούντων υποθηκοφυλακείων. Κύριε Υπουργέ. Στις Σάπες λειτουργεί εδώ και πολλές δεκαετίες υποθηκοφυλακείο το οποίο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο κράτος και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Στο νέο νομοσχέδιο, όμως, δεν προβλέπεται η λειτουργία παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στην έδρα του Δήμου Μαρωνείας Σαπών. Κύριε Υπουργέ. Οι Σάπες αποτελούν την δεύτερη σε πληθυσμό μετά την Κομοτηνή πόλη της Π.Ε. Ροδόπης, η οποία αποτελεί το κέντρο της ομώνυμης επαρχίας Σαπών με εκτεταμένες ζώνες ορεινών και ημιορεινών περιοχών και με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων συνολικά. Οι Σάπες, όμως, έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια, οικονομικά, διοικητικά και πληθυσμιακά από την αποψίλωση δομών και υπηρεσιών, γεγονός που συσσωρεύει και νέα μεγάλα προβλήματα στις καθημερινές συναλλαγές και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους ανθρώπους που επιμένουν να μην εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Συνεπώς, η μη λειτουργία ενός Κτηματολογικού Γραφείου, μετά την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου, της ΔΟΥ, του Ειρηνοδικείου κ.λ.π., θα προστεθεί δυστυχώς στην θλιβερή αλυσίδα πράξεων απαξίωσης και υποβάθμισης της περιοχής αυτής και της ζωής των πολιτών της. Κύριε Υπουργέ. -Επειδή κάτι τέτοιο θα συντελέσει στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής και στην μεγαλύτερη ταλαιπωρία των πολιτών ολόκληρης της επαρχίας Σαπών με 30.000 κατοίκους. -Επειδή οι ιδιαιτερότητες του τόπου επιβάλλουν τη στήριξή του και όχι την αποψίλωση του από υπηρεσίες. -Επειδή θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας (εργαζόμενοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λοιπά καταστήματα) στην πόλη των Σαπών. -Και επειδή σε άλλους νομούς, στις δεύτερες πόλεις , προβλέπεται η δημιουργία παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου. Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, εισηγούμαστε να τα λάβετε υπόψη σας και να κάνετε δεκτό το αίτημα για την λειτουργία ενός Παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου και στις Σάπες ως συνέχεια του ήδη λειτουργούντος Υποθηκοφυλακείου».