Μονοήμερο σεμινάριο με θέμα «Γνωρίζοντας τα άγρια μανιτάρια της Ροδόπης», πρόκειται να διοργανώσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μαρώνειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για τις 22 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή, στο δάσος Οργωμένου και στη Στρύμη, κατά τις ώρες 08:30 – 17:30 (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στους συμμετέχοντες αναφορικά με το ακριβές πεδίο).

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τον κόσμο των μανιταριών της Ροδόπης, και συγκεκριμένα τον υπέργειο και υπόγειο μυκητολογικό πλούτο της περιοχής, μέσα από τη συλλογή, την κατάταξη και την ταυτοποίηση των ευρημάτων.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι εβδομήντα άτομα, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τις 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/1-61P6wV6kyeswjm3SQKBkkjwBLpFG9BZxiRoKiD8hoE/viewform?usp=send_form

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται τηλεφωνικά από το ΚΠΕ Μαρώνειας, καθημερινά, στο 2533022596, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του: www.kpemaronias.gr