Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, σε εφαρμογή του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’),  περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ, γνωρίζεται ότι:

1) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν έως 31.12.2009, υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

2) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, μπορούν να ρυθμίζονται ως εξής:

Α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Β) Για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Δ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ, σε 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής του:

α) Ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.

β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 253235012225323501062533350108.