Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την πρόσκληση για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά σε προμήθεια από τους Δήμους μηχανημάτων έργου, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν και οι 325 Δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους.

Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούρια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου, καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου
  • Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή 5 πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος. Ειδικότερα, για τα τριαξονικά (ανατρεπόμενα) φορτηγά ο χρόνος επεκτείνεται στα 7 έτη, και

– Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος

  • Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό προμήθεια, μηχανήματα έργου.

Τα μηχανήματα έργου καθίστανται επιλέξιμα όταν η αγορά (προμήθεια), χρήση και λειτουργία τους είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες όταν αφορούν στην αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων και επιβατικών οχημάτων παντός τύπου.

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για τους 4 Δήμους του Νομού Ροδόπης είναι συνολικά 820.000 ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως:

Δήμος Αρριανών

215.000 ευρώ

Δήμος Ιάσμου

170.000 ευρώ

Δήμος Κομοτηνής

240.000 ευρώ

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών

195.000 ευρώ