Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης θα προβεί στην πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, οργάνωση λοιπών λειτουργικών χώρων και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές καταστροφές», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Συνολικά θα προσληφθούν 4 άτομα για χρονικό διάστημα 4 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασής τους έως το τέλος του έργου.

Οι ειδικότητες οι οποίες ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειολόγων (περιοχή απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης)
  • ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην οργάνωση εκθέσεων – επανεκθέσεων σε μουσεία ή χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος (περιοχή απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης)
  • ΤΕ Λογιστών με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας (περιοχή απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής)
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (περιοχή απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης)

Σημειωτέον ότι ο Αρχιτέκτων Μηχανικός που θα προσληφθεί, θα οριστεί και Τεχνικός Ασφαλείας του υποέργου 2 «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, οργάνωση λοιπών λειτουργικών χώρων και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 69 132 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψιν της κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517), εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από τις 19 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, κάντε κλικ ΕΔΩ.