Την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2017-2018», συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας, ήτοι: τεχνογνωσία (9 μηχανικοί ΠΕ και 1 μηχανικός ΤΕ), προσωπικό (4 εργοδηγοί, 6 χειριστές οδηγοί, 5 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό) και μέσα (3 διαμορφωτήρες γαιών, 3 προωθητήρες, 2 φορτωτές, 1 φορτωτή εκσκαφέα, 1 διαγραμμιστικό, 2 αλατοδιανομείς, 1 χλοοκοπτοκό κλαδευτικό, 2 φορτηγά ανατρεπόμενα, 1 ρυμουλκό). Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, κρίθηκε ότι διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή οικονομία της κατασκευής του έργου.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου είναι ενδεικτικά οι εξής:

1.διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου,

2.αντικατάσταση και συμπλήρωση πινακίδων σήμανσης,

3.επούλωση λάκκων οδικού δικτύου με ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα,

4.αποχιονισμοί, καθαρισμός ερεισμάτων και συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων οδικού δικτύου,

5.αντικατάσταση – συμπλήρωση στηθαίων

5.αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού, με λαμπτήρες τύπου LED, και

6.κοπή χόρτων και κλαδιών δέντρων στα ερείσματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η εκτέλεση των παραπάνω ενδεικτικών εργασιών, θα πρέπει να γίνουν προμήθειες των υλικών, όπως χρώματα διαγράμμισης, πινακίδες σήμανσης, ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα, λάμπες τύπου LED, κλπ), μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, να γίνει συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων της υπηρεσίας μας, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και, σε περιπτώσεις που απαιτούνται μηχανήματα που δεν διαθέτει η υπηρεσία μας, να γίνει μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών με διαγωνισμό.

Ακολουθεί πίνακας με την κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης

1 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης (20τ χρώμα 10τ υαλοσφ και 2τ διαλ) έτους 2017 74.276,00 ευρώ
  Προμήθεια υλικών διαγράμμισης (20τ χρώμα 10τ υαλοσφ και 2τ διαλ) έτους 2018 74.276,00 ευρώ
2 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 72.874,80 ευρώ
3 Προμήθεια ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος (4000 κουβάδες) 34.720,00 ευρώ
4 Προμήθεια διαφόρων ελαστικών μηχανημάτων Υπηρεσίας 5.144,00 ευρώ
5 Προμήθεια 1000 λαμπτήρων με αντάπτορα τύπου LED 28.000,00 ευρώ
6 Μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (560 ώρες Χ 60,00€) 41.664,00 ευρώ
7 Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων Υπηρεσίας 19.045,20 ευρώ
 

ΣΥΝΟΛΟ

350.000 ευρώ