Την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2017-2018», συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας, ήτοι: τεχνογνωσία (9 μηχανικοί ΠΕ και 1 μηχανικός ΤΕ), προσωπικό (4 εργοδηγοί, 6 χειριστές οδηγοί, 5 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό) και μέσα (3 διαμορφωτήρες γαιών, 3 προωθητήρες, 2 φορτωτές, 1 φορτωτή εκσκαφέα, 1 διαγραμμιστικό, 2 αλατοδιανομείς, 1 χλοοκοπτοκό κλαδευτικό, 2 φορτηγά ανατρεπόμενα, 1 ρυμουλκό). Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, κρίθηκε ότι διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή οικονομία της κατασκευής του έργου.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου είναι ενδεικτικά οι εξής:

1.διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου,

2.αντικατάσταση και συμπλήρωση πινακίδων σήμανσης,

3.επούλωση λάκκων οδικού δικτύου με ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα,

4.αποχιονισμοί, καθαρισμός ερεισμάτων και συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων οδικού δικτύου,

5.αντικατάσταση – συμπλήρωση στηθαίων

5.αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού, με λαμπτήρες τύπου LED, και

6.κοπή χόρτων και κλαδιών δέντρων στα ερείσματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η εκτέλεση των παραπάνω ενδεικτικών εργασιών, θα πρέπει να γίνουν προμήθειες των υλικών, όπως χρώματα διαγράμμισης, πινακίδες σήμανσης, ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα, λάμπες τύπου LED, κλπ), μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, να γίνει συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων της υπηρεσίας μας, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και, σε περιπτώσεις που απαιτούνται μηχανήματα που δεν διαθέτει η υπηρεσία μας, να γίνει μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών με διαγωνισμό.

Ακολουθεί πίνακας με την κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης

1Προμήθεια υλικών διαγράμμισης (20τ χρώμα 10τ υαλοσφ και 2τ διαλ) έτους 201774.276,00 ευρώ
 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης (20τ χρώμα 10τ υαλοσφ και 2τ διαλ) έτους 201874.276,00 ευρώ
2Προμήθεια πινακίδων σήμανσης72.874,80 ευρώ
3Προμήθεια ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος (4000 κουβάδες)34.720,00 ευρώ
4Προμήθεια διαφόρων ελαστικών μηχανημάτων Υπηρεσίας5.144,00 ευρώ
5Προμήθεια 1000 λαμπτήρων με αντάπτορα τύπου LED28.000,00 ευρώ
6Μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (560 ώρες Χ 60,00€)41.664,00 ευρώ
7Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων Υπηρεσίας19.045,20 ευρώ
 

ΣΥΝΟΛΟ

350.000 ευρώ