Η κατανομή του ποσού στους 4 Δήμους

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμεται από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής, στους Δήμους του Νομού Ροδόπης κατανέμονται συνολικά 290.430 ευρώ, ως ακολούθως:

Δήμος Αρριανών 37.590 ευρώ
Δήμος Ιάσμου 32.500 ευρώ
Δήμος Κομοτηνής 179.150 ευρώ
Δήμος Μαρωνείας – Σαπών 41.190 ευρώ

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθηκαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.