Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας ΠΕ Ροδόπης», με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ, προκήρυξε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου και ώρα 3 μ.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου και ώρα 10 π.μ.. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, θα έχει συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) οδικών αξόνων του νομού Ροδόπης.

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας κ.λπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου κλπ.

Η αρχική πρόταση περιελάμβανε παρεμβάσεις στις κάτωθι θέσεις εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης:

 • Κόμβος Υφαντών (Δυτική έξοδος πόλης Κομοτηνής) έως πριν τον κόμβο της Σχολής Αστυνομίας, επί της Εθνικής οδού Κομοτηνής – όρια νομού Ξάνθης
 • Μετά τον κόμβο της Σχολής Αστυνομίας έως τον κόμβο Αιγείρου επί της Εθνικής οδού Κομοτηνής – όρια νομού Ξάνθης
 • Τμήμα επαρχιακής οδού διερχόμενης του οικισμού Πόρπης και κόμβος Μέσης – Γλυφάδας επί της επαρχιακής οδού Μέσης – Παγουρίων
 • Σύνολο κόμβων επί της επαρχιακής οδού Κομοτηνής – Ξυλαγανή – Παραλία Μαρώνειας μέσω Μαρώνειας με έναρξη τον οικισμό Κοσμίου

σε τέσσερα ξεχωριστά έργα. Επειδή οι εργασίες είναι ομοειδείς, επελέγη να ενοποιηθούν τα έργα σε ένα που θα περιλαμβάνει και τα τέσσερα.

Κατασκευαστικά στοιχεία σήμανσης – ασφάλισης

Στα έργα για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των υφιστάμενων οδών, περιλαμβάνεται η σήμανση – ασφάλιση των θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ).

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων μέτρων άμεσης βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας:

Α. Στοιχεία Κατακόρυφης Σήμανσης

 • Πληροφοριακές πινακίδες (κυρίως Π-75)
 • Πινακίδες ρυθμιστικές
 • Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου
 • Πρόσθετες πινακίδες
 • Πληροφοριακές πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχημάτων
 • Χιλιομετρικοί δείκτες
 • Οριοδείκτες οριοθέτησης οδών
 • Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων (γραμμική οριοσήμανση)
 • Συμπλήρωση ανακλαστήρων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας

Β. Στοιχεία Οριζόντιας Σήμανσης

 • Κατά μήκος διαγραμμίσεις και βέλη κατεύθυνσης
 • Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας μονής ή διπλής όψης)
 • Ακουστικές ταινίες οδοστρώματος

Γ. Στοιχεία Ασφάλισης

 • Σύστημα ασφάλειας οχημάτων (ΣΑΟ)

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης

Πριν από την κατασκευή της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, θα προηγείται η εκσκαφή – φρεζάρισμα του οδοστρώματος σε πάχος από 0,01 μ. έως 0,08 μ., το οποίο θα είναι ανάλογο κυρίως της ομαλότητας του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και της εφαρμοσθείσας αντιολισθηρής στρώσης. Η εκσκαφή του υφιστάμενου οδοστρώματος σε υπεραστικά τμήματα θα μπορεί να αποφευχθεί στην περίπτωση που υπάρχει σχετική ομαλότητα στο υφιστάμενο οδόστρωμα και με την νέα ασφαλτική επίστρωση δεν δημιουργούνται αξιοσημείωτες υψομετρικές διαφορές στα άκρα του οδοστρώματος (οδόστρωμα – έρεισμα ή τάφρο) και έπειτα από σχετική συνεννόηση και εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εκσκαφή – φρεζάρισμα του υφιστάμενου οδοστρώματος είναι υποχρεωτική εντός των οικισμών.

Σε περιοχές με έντονη ανωμαλία του υφιστάμενου οδοστρώματος, οι «εσοχές» θα γεμίζονται με ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Η διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης (στις εσοχές – τοπικά) μπορεί να γίνεται με grader. Το πάχος αυτής δεν θα υπερβαίνει τα 3 -5 εκατοστά. Το εύρος διάστρωσης θα καθορίζεται επί τόπου του έργου. Κύριος σκοπός της ισοπεδωτικής θα είναι να γεμίσει τις κατά θέσεις τυχόν καθιζήσεις και να δημιουργήσει μια ομαλή επιφάνεια για την υποδοχή της αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος 2,5 εκ., με χρήση τροποποιημένης ασφαλτου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-01.