Την απόφαση για την καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, κ. Νίκος Τσαλικίδης. Για την έκδοση της απόφασης λήφθηκαν, μεταξύ άλλων, υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας ΑΜΘ των ετών 2014-2016 και για τον μήνα Μάιο 2017 και οι αυτοψίες των εποπτών Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με την κατάσταση της θάλασσας, της ακτής και τις λοιπές οπτικά εκτιμούμενες παραμέτρους.

Με βάση τα παραπάνω, η απόφαση ορίζει την απαγόρευση της κολύμβησης στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

  1. Μέσα στα λιμάνια Μαρώνειας, Ιμέρου και Φαναρίου.
  2. Στην περιοχή 300 μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Λίσσου (Φιλιουρή).
  3. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που βρίσκονται 50 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων και χειμάρρων ιδίως μετά από βροχή.

Κατά τα λοιπά συστήνεται η κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr.

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

  • Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.
  • Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση/ αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
  • Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.

Επισημαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του κοινού και τη λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε Ροδόπης, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους.