Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε τη δεύτερη πρόσκληση για υποβολή από τους Δήμους αιτήσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», που αφορά στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή δράση, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ, ενώ καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%.
  • Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%.
  • Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000

Στους 4 Δήμους του Νομού Ροδόπης, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, τα ανώτατα ποσά χρηματοδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Δήμος Αρριανών 73.400 ευρώ
Δήμος Ιάσμου 61.100 ευρώ
Δήμος Κομοτηνής 389.400 ευρώ
Δήμος Μαρωνείας – Σαπών 69.000 ευρώ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.
  • Συναφείς δράσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου
  • Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που αφορούν στη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που εμπίπτουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχολικών επιτροπών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων από τους Δήμους λήγει στις 30 Μαΐου 2018, για να ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεων από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, θα εισηγηθεί στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.