Με ηλεκτρονική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί την Παρασκευή 4 Μαΐου, θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες για τη λειτουργία θερινών αναψυκτηρίων 6 θέσεις αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, στο παραλιακό μέτωπο του νομού Ροδόπης.

Πρόκειται συγκεκριμένα για δύο θέσεις στην παραλία Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής, δύο στον Πλατανίτη Μαρώνειας, μία στις Καγγέλες και στον Σταυρό Μαρώνειας. Σημειώνεται πως η διάρκεια της παραχώρησης για κάθε μία από τις 6 θέσεις για αναψυκτήρια θα είναι 2 έτη.

Οι υπό δημοπράτηση θέσεις

 • ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης: ΡΟΔΟ1 (Ε7 + Κ7, Αρωγή Δήμου Κομοτηνής)

Συνολικό εμβαδόν: 515 τ.μ. (500 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες και 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας)

Τιμή εκκίνησης: 2.200 ευρώ ανά έτος για τοποθέτηση καντίνας και 6.000 ευρώ ανά έτος για ομπρέλες – ξαπλώστρες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 8.200 ευρώ/έτος x 2 έτη = 16.400 ευρώ

 • ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης: ΡΟΔΟ2 (Κ5, Αρωγή Δήμου Κομοτηνής)

Συνολικό εμβαδόν: 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας

Τιμή εκκίνησης: 2.200 ευρώ ανά έτος για τοποθέτηση καντίνας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.200 ευρώ/έτος x 2 έτη = 4.400 ευρώ

 • ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης: ΡΟΔΟ3 (Πλατανίτης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών)

Συνολικό εμβαδόν: 100 τ.μ. για μίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Τιμή εκκίνησης: 105 ευρώ ανά έτος για μίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 105 ευρώ/έτος x 2 έτη = 210 ευρώ

 • ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης: ΡΟΔΟ4 (Πλατανίτης Δήμου Μαρωνείας Σαπών)

Συνολικό εμβαδόν: 200 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες

Τιμή εκκίνησης: 210 ευρώ ανά έτος για ομπρέλες – ξαπλώστρες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 210 ευρώ/έτος x 2 έτη = 420 ευρώ

 • ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης: ΡΟΔΟ5 (Σταυρός Δήμου Μαρωνείας – Σαπών)

Συνολικό εμβαδόν: 515 τ.μ. (500 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες και 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας)

Τιμή εκκίνησης: 1.050 ευρώ ανά έτος για τοποθέτηση καντίνας και 525 ευρώ ανά έτος για ομπρέλες – ξαπλώστρες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.575 ευρώ/έτος x 2 έτη = 3.150 ευρώ

 • ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΡΟΔΟ6 (Καγγέλες Δήμου Μαρωνείας Σαπών)

Συνολικό εμβαδόν: 200 τ.μ. για μίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Τιμή εκκίνησης: 210 ευρώ ανά έτος για μίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 210 ευρώ/έτος x 2 έτη = 420 ευρώ

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία απαιτείται, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 7 ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ. τα παρακάτω:

 • Αίτηση σε μορφή pdf είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών ( www.minfin.gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τον κωδικό θέσης (θέση – τοπωνύμιο, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη) για την οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.
 • Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το 1/10 της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από 4-5-2018 ηλεκτρονική δημοπρασία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: π.χ. ΡΟΔΟ1 ή ΡΟΔΟ2, κλπ, με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας για τραπεζοκαθίσματα ή/και ομπρέλες ξαπλώστρες, κλπ». Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μία δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

Εφόσον τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας, θα πρέπει με δική του ευθύνη και επιμέλεια να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Να εγγραφεί στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί από την Κτηματική Υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 2. Να εκπαιδευτεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα του αποστείλει η τριμελής επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης, στην πόλη της Κομοτηνής (οδός Ορφέως 1, Τ.Κ. 691 32, τηλ. 2531021546, 2531353300, 2531353311 – e-mail:syzefxis@2231.syzefxis.gov.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αναρτώνται για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Τρόπος Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

Διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική», δηλαδή οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη έγκυρη προσφορά.

Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η διάρκεια του πλειστηριασμού είναι τριάντα λεπτά (30’). Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ’ όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια έγκυρη προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο τρίλεπτο παράτασης.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Για τα τυχόν προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το ΥΠΟΙΚ.

Ακύρωση δημοπρασίας επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού που υπογράφεται από την τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγή των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και απόφασης έγκρισης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση αποκατάστασης του σφάλματος πριν τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημοπρασίας, η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας κατά την κρίση της μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της.

Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά 7 συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Διαβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη ΕΔΩ.