Τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και η προθεσμία για υποβολή αίτησης

Έως και 600 ευρώ επιδότηση δικαιούνται όσοι καταθέσουν αιτήσεις για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών».

Έως το τέλος Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Από το νομό Ροδόπης περιλαμβάνονται στην οδηγία οι εξής περιοχές:

 • Κοινότητα Αμαξάδων (οικ. Κατσίκας, Μοναχών)
 • Κοινότητα Ασωμάτων (οικ. Άνω Φωλίας)
 • Κοινότητα Γρατινής (οικ. Γρατινής, Άνω Δροσίνης, Άρδειας, Δρύμης, Καλλυντηρίου, Ομηρικού, Πάτερμα, Κάτω Δροσίνης, Ν. Καλλυντηρίου, Σιδηράδων και Στυλαριου)
 • Κοινότητα Ιάσμου(οικ. Αστραίας, Ευθύμου, Ιππικού, Μελίταινας, Πολυάρνου, Ταγγαίου, και Τάλλης)
 • Κοινότητα Κάλχαντος (οικ. Ιάμπολης, Τυχηρού, Μεγάλης Άδας, Μύτικα, Σαρακηνής)
 • Κοινότητα Οργάνης
 • Κοινότητα Πανδρόσου
 • Κοινότητα Πολυάνθου (εκτός οικ. Πολυάνθου)
 • Κοινότητα Σώστου (οικ. Κερασέας, Πόας) 
 • Κοινότητα Αρριανών (οικ. Κιζαρίου, Νέας, Στροφής, Αγιοχωρίου, Πλαγιάς, Κίνυρας, Νικητών, Εβρενού και Ιασίου)
 • Κοινότητα Κέχρου
 • Κοινότητα Νέας Σάντας
 • Κοινότητα Φιλλύρας (οικ Δαρμένης, Δροσιάς, Εσοχής, Ραγάδας, Σκιάδας)

Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα), που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

 • Σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως, και
 • Σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Θα γράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το ίδιο έτος.
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.

Οι αιτήσεις για το επίδομα  έτους 2016 γίνονται σε συγκεκριμένα ΚΕΠ που έχουν καθορίσει οι δήμοι.