Το δεύτερο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με στόχο την ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της Ροδόπης για την έγκαιρη και αποτελεσματική φυτοπροστασία της καλλιέργειας του βαμβακιού, εξέδωσε το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Ροδόπης.

Σε αυτό τονίζεται ότι κάθε βαμβακοπαραγωγός πρέπει να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία των Δελτίων Προειδοποιήσεων, όσο και τις ειδικές συνθήκες και ευρήματα που προκύπτουν από τους δικούς του ελέγχους στα χωράφια του, οι οποίοι πρέπει να είναι τακτικοί. Επισημαίνεται δε, ότι οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή, παρέχοντας τις συμβουλές τους (τηλ. επικοινωνίας 2531.3.50411,-439).

Διαπιστώσεις

Η Διεύθυνση διαπιστώνει ότι τη φετινή χρονιά είχαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο σποράς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία στην ανάπτυξη των βαμβακιών από περιοχή σε περιοχή. Στις πεδινές περιοχές, όπως στον άξονα Αμβροσίας – Σάλπης – Μωσαϊκού – Διαλαμπής – Κοπτερού, και στις περιοχές Αμαράντων, Παμφόρου, Πρωτάτου κ.α. όπου η κατεργασία του εδάφους είναι ευκολότερη, τα φυτά είναι σε κανονική ανάπτυξη. Στις υπόλοιπες περιοχές (υψώματα) τα βαμβάκια έχουν καθυστερημένη βλαστική ανάπτυξη και πολλά χωράφια είναι αρκετά όψιμα για την εποχή.

Οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται πλέον στο στάδιο της πλήρους άνθησης και αρχή της καρπόδεσης έχουν ύψος 45-90 εκατοστά, ανάλογα με την περιοχή, κι έχουν 2 έως 5 καρύδια στις πρώτες θέσεις καρποφορίας.

Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού που έχει εγκατασταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι συλλήψεις έπεσαν σε χαμηλά επίπεδα και επομένως το επόμενο δεκαήμερο πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι για παρουσία μικρών προνυμφών στις κορυφές των φυτών.

Με βάση τις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης, σε λίγες βαμβακοφυτείες διαπιστώθηκαν οι πρώτες μικρές προνύμφες πράσινου σκουληκιού της 2ης γενεάς, οι οποίες είναι σε ανεκτά προς το παρόν επίπεδα. Δεν παρατηρούνται προσβολές από ρόδινο σκουλήκι στα άνθη (σχηματισμός ροζέτας). Παρατηρούνται αυξημένοι πληθυσμοί ωφελίμων εντόμων οι οποίοι πρέπει να συντηρηθούν για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Η Διεύθυνση συστήνει την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τις 15 Αυγούστου οι βαμβακοπαραγωγοί:

  • Να επιμείνουν στη σωστή διαχείριση της καλλιέργειας, για να μην οψιμίσει. Οι αρδεύσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες, για να μην προκληθεί υπερβολική βλαστική ανάπτυξη, η οποία προσελκύει τα επιβλαβή έντομα όπως το πράσινο σκουλήκι.
  • Να κάνουν, στις περιοχές του κάμπου όπου τα βαμβάκια είναι ανεπτυγμένα, χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride) στις εγκεκριμένες δόσεις, καθώς θα συμβάλλει θετικά στον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης και στην βελτίωση της καρποφορίας.
  • Να ελέγχουν τακτικά τα καρποφόρα όργανα στις κορυφές των φυτών για να προσδιορίσουν το επίπεδο προσβολής από πράσινο σκουλήκι. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε τυχαία σημεία στο χωράφι και ιδιαίτερα σε θέσεις που τα φυτά έχουν πλούσια βλάστηση (π.χ διπλοποτισμένα). Στον έλεγχο καταμετρούνται οι μικρές προνύμφες (σκουλήκια) που έχουν μήκος μέχρι 1 εκατοστό. Το όριο επέμβασης είναι 4 νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μία νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση μέτρου.

Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο είναι εγκατεστημένοι στα βαμβακοχώραφα σημαντικοί πληθυσμοί από ωφέλιμα έντομα κι επομένως έχει μεγάλη σημασία η αποφυγή άσκοπων (ή προληπτικών) ψεκασμών με εντομοκτόνα.

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα

Σε περίπτωση ανάγκης για ψεκασμό με γεωργικά φάρμακα πρέπει:

  • Να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα για το σκοπό γεωργικά φάρμακα και να ακολουθούνται οι οδηγίες στην ετικέτα τους.
  • Να τηρείται από τους παραγωγούς αρχείο καταγραφής και αρχείο με τα έντυπα ηλεκτρονικής καταχώρησης της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων.

Να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των μελισσών και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι των παρακείμενων περιοχών ώστε να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη ή να κλείσουν τις κυψέλες. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται απογευματινές ώρες όταν σταματά η πτήση των μελισσών. Τα κενά δοχεία γεωργικών φαρμάκων να ξεπλένονται τρεις φορές και να εναποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν εγκαταστήσει οι Δήμοι στο κάθε αγρόκτημα.