Ροδόπη: Ζευγάρι κατάφερε να περνάει ελεύθερα από τα διόδια, χάρη στην υπηρεσία της «Καθημερινότητας»

Το ζήτημα όπως διαπιστώθηκε ήταν καθαρά τυπικό και έτσι με τη μεσολάβηση της Καθημερινότητας, το ζευγάρι εντάχθηκε επιτέλους στη λίστα των ατόμων που δικαιούνται απρόσκοπτη διέλευση από τα διόδια της Ροδόπης
ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôá äéüäéá Áöéíäþí áðü ðåñßðïõ 2.000 êáôïßêïõò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí êáé ïñãáíþóåéò ðïõ äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôéò áõîÞóåéò óôï ýøïò ôùí äéïäßùí ôçí ÊõñéáêÞ 16 Öåâñïõáñßïõ 2014. Ïé êÜôïéêïé ðïõ áñ÷éêÜ óõãêåíôñþèçêáí óôïí ðáñÜäñïìï ôçò ÅèíéêÞò, êáôÝëáâáí ôá äéüäéá êáé óÞêùóáí ôéò ìðÜñåò áöÞíïíôáò ôá ï÷Þìáôá íá ðåñíïýí åëåýèåñá.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης καλείται να επιλύσει η υπηρεσία της Καθημερινότητας όπως προκύπτει από τα αιτήματα που φθάνουν επί 24ωρου βάσεως στην πλατφόρμα www.kathimerinotita.gov.gr που έχει συστήσει η κυβέρνηση εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με το newpost.gr, μόλις πριν από μια εβδομάδα ένα ζευγάρι από το νομό Ροδόπης ενημέρωσε την Ομάδα της Καθημερινότητας ότι ενώ είχε υποβάλλει κανονικά από τον Ιανουάριο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τα διόδια της περιοχής του, μέχρι και σήμερα δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Όσο κι αν προσπάθησαν να αναζητήσουν την αιτία της καθυστέρησης, δεν έπαιρναν απτή απάντηση.

Το θέμα ερευνήθηκε αμέσως από την υπηρεσία, η οποία ήρθε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δόθηκε επιτέλους η απάντηση στο… τις πταίει. Η αίτηση για ελεύθερη διέλευση από τα διόδια του Ι.Χ. που ανήκει στον σύζυγο είχε εγκριθεί κανονικά, ωστόσο υπήρχε ένσταση για το όχημα της γυναίκας του. Όπως τονίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, «υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με τη διεύθυνση κατοικίας που ήταν δηλωμένη στο εκκαθαριστικό της εφορίας».

Το ζήτημα όπως διαπιστώθηκε ήταν καθαρά τυπικό και έτσι με τη μεσολάβηση της Καθημερινότητας, το ζευγάρι εντάχθηκε επιτέλους στη λίστα των ατόμων που δικαιούνται απρόσκοπτη διέλευση από τα διόδια της Ροδόπης.

Άλλες περιπτώσεις επίλυσης ζητημάτων πολιτών από την «Καθημερινότητα»

  • Του ζητούσαν να πάει από την Αθήνα στη Σύρο για μια ενημερότητα του ΙΚΑ

Πολίτης μετέβη στο Ι.Κ.Α. μεγάλου δήμου της Αθήνας προκειμένου να λάβει δύο ενημερότητες για ισάριθμα ακίνητα που κατείχε και ήθελε να μεταβιβάσει. Το ένα σπίτι του βρισκόταν στον Πειραιά και το άλλο στη Σύρο. Για το πρώτο του δόθηκε αμέσως η ενημερότητα, αλλά για το δεύτερο του είπαν ότι θα πρέπει να μεταβεί ο ίδιος στο… τοπικό κατάστημα Ι.Κ.Α. του νησιού. «Αναρωτιέμαι, τα καταστήματα του ασφαλιστικού φορέα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους; Με ποια λογική κάποιος που μένει για παράδειγμα στον Έβρο και θέλει να μεταβιβάσει π.χ. ένα ακίνητο στο Καστελόριζο θα πρέπει να πάει από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη, μόνο και μόνο για μια ενημερότητα;» αναρωτήθηκε εύλογα στο γραπτό αίτημα που έστειλε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.

Οι αρμόδιοι φορείς της «Ομάδας Καθημερινότητας» επικοινώνησαν άμεσα με τον ΕΦΚΑ του νησιού των Κυκλάδων που απάντησε ότι ο πολίτης μπορεί κάλλιστα να στείλει την αίτησή του με τηλεομοιοτυπία (φαξ) από την Αθήνα και ακολούθως να του σταλεί η ενημερότητα υπηρεσιακά, όπερ και εγένετο κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου.

  • Περίμενε δύο μήνες να ανανεώσει την άδεια διπλώματος

Πολίτης προσπαθούσε εδώ και καιρό ανεπιτυχώς να ανανεώσει την άδεια οδήγησης. Όπως ανέφερε στο σχετικό αίτημα που απέστειλε στην πλατφόρμα μας, υπέβαλλε τα χαρτιά που του ζητήθηκαν στο ΚΕΠ της γειτονιάς του στις 26 Απριλίου 2017, παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και πιστεύοντας ότι θα εξυπηρετούνταν άνετα μέχρι τις 21 Μαΐου του ίδιου έτους που θα έληγε η άδεια. Μέχρι τις 21 Ιουνίου όμως, δεν είχε πάρει κάποια απάντηση.

Από τα ΚΕΠ μάλιστα του έλεγαν αορίστως ότι η άδεια θα έρθει σε λίγο καιρό. Όπως έγραψε και ο ίδιος στο αίτημα που έφθασε στην ιστοσελίδα μας, kathimerinotita.gov.gr, «δύο 2 μήνες είναι μάλλον υπερβολικός χρόνος για μια δουλειά πέντε λεπτών».

Η Ομάδα της Καθημερινότητας επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς, που απάντησαν ότι η υπόθεση βρίσκεται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. Το θέμα κρίθηκε σημαντικό καθώς το αρμόδιο υπουργείο έχει εκδώσει οδηγία βάσει της οποίας οι προσωρινές άδειες οδήγησης δεν έχουν μεγάλη χρονική ισχύ. Ακολούθως υπήρξε επικοινωνία και με το ΚΕΠ που είχε απευθυνθεί ο πολίτης και τελικά υπήρξε θετική έκβαση, αφού ο ενδιαφερόμενος κατάφερε να πάρει την άδεια στις 23 Ιουνίου.

  • Επιλύθηκαν όλες οι υποθέσεις που αφορούσαν το κοινωνικό μέρισμα

Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου του 2017 η υπηρεσία μας δέχθηκε πολλά αιτήματα που αφορούσαν τον τρόπο διανομής και απονομής του κοινωνικού μερίσματος. Κάποια είχαν να κάνουν με λάθη στη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, κάποια άλλα με τη στρεβλή ερμηνεία των δικαιούχων της παροχής και κάποια με τον τρόπο που είχαν περαστεί τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.). Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και επικοινωνία μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όλες οι υποθέσεις επιλύθηκαν.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση πολίτη ο οποίος επιχειρούσε να υποβάλλει τα στοιχεία του γιου του ως «φιλοξενούντα» στην οικία, αλλά το σύστημα δεν τον δεχόταν. Μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες, διαπιστώθηκε ότι ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) του είχε περαστεί λάθος κατά ένα ψηφίο στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην μπορεί να τον υπολογίσει ως μέλος. Με την απαραίτητη διόρθωση, η υπόθεση επιλύθηκε και η ενδιαφερόμενη οικογένεια έλαβε το κοινωνικό μέρισμα που δικαιούταν.

  • Επιτάχυνση έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΙΚΑ

Πολίτης μας ανέφερε τον Οκτώβριο του 2017, ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την έκδοση της κύριας σύνταξής του. Ειδικότερα, σημείωνε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2014 είχε καταθέσει στο οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια για ανακεφαλαίωση, με την προοπτική ότι τον Ιούνιο του 2017 θα προχωρούσε στην υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Ο ασφαλιστικός φορέας όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει στο εν λόγω χρονικό διάστημα τη σχετική ανακεφαλαίωση, με αποτέλεσμα αρχές καλοκαιριού του 2017 που συμπλήρωσε την αίτηση για κύρια σύνταξη και επικουρική, να του απαντήσουν από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούται προσωρινές αποδοχές, υποδεικνύοντας τη λύση της εξαγοράς ενσήμων. «Μου είναι αδύνατον να διαβιώ χωρίς κανένα εισόδημα μέχρι – άγνωστο πότε – θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες» ανέφερε χαρακτηριστικά στο αίτημα που κατατέθηκε στην ιστοσελίδα μας.

Κατόπιν ενεργειών της Ομάδας της Καθημερινότητας και επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος πολίτης έλαβε μέσα σε λίγες ημέρες έγγραφη απάντηση από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εξηγούνταν τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος ικανοποιημένος, παρενέβη ακολούθως προσωπικά και η διευθύντρια του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ προκειμένου να τον κατευθύνει να επιλύσει ταχέως τις εκκρεμότητες που υπήρχαν, ώστε η αίτησή του να οδεύσει ανεμπόδιστα στην έκδοση προσωρινής σύνταξης και συν τω χρόνω της κύριας.

  • Ορίστηκε εγκαίρως ραντεβού για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας

Πολίτης από την συμπρωτεύουσα μας ανέφερε ότι επισκέφθηκε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του τέλη Νοεμβρίου του 2017, προκειμένου να εκδώσει διαβατήριο ώστε ακολούθως να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο ταξίδι στη Γερμανία. Οι αστυνομικές αρχές όμως του είπαν ότι θα πρέπει πρώτα να βγάλει καινούργια ταυτότητα, αφού η υπάρχουσα αναφέρει ως τόπο γέννησης «Θεσ/νίκη» και όχι «Θεσσαλονίκη». Προκειμένου να εκδοθεί όμως νέα ταυτότητα, του έκλεισαν ραντεβού για τις αρχές Ιανουαρίου του 2018, δηλαδή μετά το προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή μας.

Κατόπιν ενεργειών της Ομάδας της Καθημερινότητας και επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εξαιτίας του επείγοντος χαρακτήρα που είχε το περιστατικό, ορίστηκε νέο ραντεβού για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί απρόσκοπτα ο ενδιαφερόμενος πολίτης.

  • Διευθέτηση πληρωμής αναπηρίας και έκδοσης σχετικής σύνταξης

Πολίτης ανέφερε στην πλατφόρμα μας ότι είχε υποστεί προ μηνών βαρύ εγκεφαλικό και κατά συνέπεια του πιστοποιήθηκε αναπηρία για ένα έτος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας – μέχρι τον Μάιο του 2017. Εντός των επομένων ημερών θα ξαναπερνούσε από Επιτροπή, αλλά μέχρι τότε δεν είχε εισπράξει «ούτε ένα ευρώ» όπως έγραφε χαρακτηριστικά. Κατόπιν ενεργειών μας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος έλαβε τελικά τα χρήματα που δικαιούνταν ενώ και διευθετήθηκε επισπεύσθηκε στο πλαίσιο των κείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, η εκκρεμότητα σχετικά με την έκδοση αναπηρικής σύνταξης.

  • Επαναπροώθηση υπόθεσης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πολίτης ανέμενε επί μήνες να του επιστραφεί από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ένα διόλου ευκαταφρόνητο αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, καθώς είχε χάσει την πρώτη ημερομηνία εκδίκασης. Μετά από παρέμβαση της Ομάδας της Καθημερινότητας, η υπόθεση του ενδιαφερόμενου επαναπροωθήθηκε σε συνεδρίαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του αρμόδιου Υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που τελικά τον δικαίωσε.

Πηγή: newpost.gr

Επιμέλεια: inkomotini.news

 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood