Οι δικαιούχες περιοχές στους τρεις νομούς της Θράκης και σε Χίο, Σάμο και Δωδεκάνησα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που αφορά στη δράση με τίτλο «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης». Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών της Θράκης, αλλά και των νομών Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων, αποκτούν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Σκοπός

Βασικός στόχος της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ραγδαία εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας.

Μέσω της δράσης επιτυγχάνεται:

 • Η ουσιαστική τεχνολογική ενίσχυση της Περιφέρειας και των πολιτών που ζουν μόνιμα και δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στον μόνιμο πληθυσμό τους.
 • Η μείωση του ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.
 • Η εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες.
 • Η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της αξιόπιστης και ποιοτικής τους πρόσβασης σε πληθώρα προγραμμάτων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών, που ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται, λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, ανά οικογένεια – νοικοκυριό και όχι ανά δικαιούχο – μόνιμο κάτοικο. Τα νοικοκυριά που αποκτούν τις υπηρεσίες της δράσης μπορεί να είναι είτε μονοπρόσωπα, εάν αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, είτε πολυπρόσωπα, εάν αποτελούνται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.

Πάροχοι

Πάροχοι των υπηρεσιών της δράσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη δράση είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους δικαιούχους πολίτες υπηρεσίες δορυφορικής πρόσβασης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ.

Δημόσια Επιχορήγηση

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της δημόσιας επιχορήγησης. Οι μόνιμοι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών, εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι της δράσης, δύνανται να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση:

 • Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα 124 ευρώ ανά δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 • Χορηγείται εφάπαξ.
 • Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
 • Παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης – ενεργοποίησης ενός μόνο πακέτου υπηρεσιών της δράσης.

Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει υποχρεωτικά το κόστος:

 • Χορήγησης του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα).
 • Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
 • Παροχής διετούς εγγύησης για τον δορυφορικό εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).
 • Παροχής εγγύησης ενός έτους για την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ροδόπη: Σε 2.778 νοικοκυριά η δωρεάν δορυφορική τηλεόρασηΟι πάροχοι, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, δύνανται να διαμορφώσουν πακέτα υπηρεσιών που απευθύνονται στους δικαιούχους της δράσης και εκπληρώνουν τους σκοπούς της. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των παρόχων πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών):

 • Χορήγηση του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα).
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
 • Παροχή διετούς εγγύησης για τον δορυφορικό εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).
 • Παροχή εγγύησης ενός έτους για την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
 • Δωρεάν (χωρίς την καταβολή συνδρομής) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατφόρμα των παρόχων.
 • Δωρεάν (χωρίς την καταβολή συνδρομής) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και περιφερειακής εμβέλειας που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατφόρμα των παρόχων.
 • Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των παρόχων, πέραν των ως άνω ελάχιστων υπηρεσιών, δύνανται να περιέχουν, κατόπιν συμφωνίας των δικαιούχων και επιπρόσθετες δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού αντιτίμου υπηρεσίες, όπως οι κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες:
 • Πρόσβαση σε επί πλέον προγράμματα ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή/και συνδρομητικών.
 • Πρόσβαση σε προγράμματα ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή/και συνδρομητικών.
 • Παροχή υπηρεσιών «Replay TV».
 • Παροχή υπηρεσιών «Video On Demand».

Χρόνοι υλοποίησης της δράσης

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η Οκτοβρίου 2017.

Διαδικασία υλοποίησης της δράσης

Α) Πιστοποίηση των δικαιούχων

Οι μόνιμοι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών, που αναφέρονται παρακάτω, δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες των Δήμων, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές δικαιούχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης είναι η απόδειξη της μόνιμης πραγματικής εγκατάστασής τους σε ορισμένη περιοχή – οικισμό.

Η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης και τη χορήγησή της στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο πολίτη.

Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης και οι επιμέρους λεπτομέρειές της καθορίζονται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Β) Χρήση της δημόσιας επιχορήγησης.

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2017. Η χρήση της δημόσιας επιχορήγησης πραγματοποιείται στα κατά τόπους καταστήματα των παρόχων. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον πάροχο της προτίμησής του. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης διασφαλίζεται από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δικαιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει στον πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, οι πάροχοι ελέγχουν εάν ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί στη δράση. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και συνάπτει με τον πάροχο την οικεία σύμβαση. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και την ενεργοποίηση των λοιπών υπηρεσιών της δράσης στη διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τις δικαιούχες περιοχές και των αριθμό των δικαιούχων περιοχών ανά νομό:

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δήμος Αρριανών
Δ.Ε. Αρριανών Τ.Κ. Αγιοχωρίου Αγιοχώριον (το) 226 80
Τ.Κ. Δαρμένης Δαρμένη (η) 314 112
Τ.Κ. Ηπίου Ήπιον (το) 265 95
Τ.Κ. Κινύρων Κίνυρα (τα) 171 61
Τ.Κ. Νέδας Νέδα (η) 246 88
Τ.Κ. Νικητών Νικηταί (οι) 94 33

 

Τ.Κ. Πλαγιάς Πλαγιά (η) 294 105
Τ.Κ. Σκαλώματος Σκάλωμα (το) 318 113
Τ.Κ. Στροφής Στροφή (η) 339 121
Άνω Καμπή (η) 23 8
Βούρλα (τα) 30 11
Κάμπος (ο) 76 27
Κερασιά (η) 125 45
Κέχρος (ο) 199 71
Δ.Ε. Κέχρου Τ.Κ. Κέχρου Μικρός Κέχρος (ο) 103 36
Μοναστήριον (το) 74 26
Τσούκκα (η) 65 23
Χαμηλόν (το) 84 30
Χαράδρα (η) 113 40
Χλόη (η) 330 118
Άνω Κάρδαμος (ο) 52 18
Βυρσίνη (η) 307 110
Δρανιά (η) 164 58
Καλύβια (τα) 51 18
Κάρδαμος (ο) 178 63
Δ.Ε. Οργάνης Δ.Κ. Οργάνης Κάτω Βυρσίνη (η) 77 27
Κόβαλον (το) 58 20
Κύμη (η) 306 109
Μυρτίσκη (η) 385 137
Οργάνη (η) 496 185
Σμιγάδα (η) 109 39
Τ.Κ. Άγρας Άγρα (η) 197 70
Τ.Κ. Άνω Δροσίνης Άνω Δροσινή (η) 106 38
Τ.Κ. Αρδείας Αρδεία (η) 27 10
Τ.Κ. Δροσιάς Δροσιά (η) 223 80
Τ.Κ. Δρύμης Δρύμη (η) 302 108
Δ.Ε. Φιλλύρας Τ.Κ. Εσοχής Εσοχή (η) 323 115
Τ.Κ. Κάτω Δροσινής Κάτω Δροσινή (η) 66 23
Τ.Κ. Καλλυντήριου Νέον Καλλυντήριον (το) 241 86
Τ.Κ. Νεύρων Νεύρα (τα) 158 56
Τ.Κ. Πατερμών Πατερμά (τα) 109 39
Τ.Κ. Ραγάδας Ραγάδα (η) 270 96
Τ.Κ. Σκιάδας Σκιάδα (η) 86 30
Σύνολα Δήμου Αρριανών: 7.780 2.778
Σύνολα Νομού Ροδόπης: 7.780 2.778

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

1. Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δ.Ε. Αλεξ/πολης Δ.Κ. Αλεξανδρούπολης Αγνάντια (η) 158 63
Τ.Κ. Κίρκης Κίρκη (η) 75 30
Τ.Κ. Μάκρης Μάκρη (η) 924 369
Δ.Ε. Τραϊαν/πολης Τ.Κ. Λουτρού Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα) 29 12
Λουτρός (ο) 713 285
Πεύκα (τα) 27 11
Δ.Ε. Φερών Δ.Κ. Πέπλου Γεμιστή (η) 158 63
Κήποι (οι) 193 77
Τ.Κ Δορίσκου Δορίσκος (ο) 276 110
Τ.Κ Καβησού Καβησός (η) 197 79
Τ.Κ. Τριφυλλίου Ιτέα (η) 105 42
Σύνολα Δήμου Αλεξανδρούπολης: 2.855 1.141
2. Δήμος Διδυμοτείχου
Δ.Ε. Διδυμοτείχου Τ.Κ. Καρωτής Καρωτή (η) 271 108
Τ.Κ. Σιτοχωρίου Σιτοχώριον (το) 326 130
Σύνολα Δήμου Διδυμοτείχου: 597 238
3. Δήμος Ορεστιάδας
Δ.Ε. Τριγώνου Τ.Κ. Δικαίων Δίκαια (τα) 561 224
Δίλοφος (ο) 52 21
Τ.Κ. Θεραπειό Θεραπειό (το) 86 34
Τ.Κ. Μηλέα Μηλέα (η) 54 22
Τ.Κ. Ορμενίου Ορμένιον (το) 557 223
Σύνολα Δήμου Ορεστιάδας: 1.310 524
4. Δήμος Σαμοθράκης
Θέρμα (τα) 106 44
Λάκκωμα (το) 317 132
Ξηροπόταμος (ο) 29 12
Σαμοθράκη (η) 653 272
Σύνολα Δήμου Σαμοθράκης: 1.105 460
5. Δήμος Σουφλίου
Δ.Ε. Ορφέα Δ.Κ. Μικρού Δερείου Γονικόν (το) 309 124
Μέγα Δέρειον (το) 528 211
Μικρόν Δέρειον (το) 158 63
Πετρόλοφος (ο) 112 43
Ρούσσα (η) 325 130
Σιδηροχώριον (το) 346 138
Τ.Κ Αμορίου Αμόριον (το) 412 165
Τ.Κ. Κυριακής Κυριακή (η) 100 40
Τ.Κ. Λαβάρων Λάβαρα (τα) 1.093 437
Τ.Κ. Μάνδρας Μάνδρα (η) 150 60
Τ.Κ. Μαυροκκλησίου Κόρυμβος (ο) 201 80
Μαυροκκλήσιον (το) 112 45
Τ.Κ. Πρωτοκκλησίου Αγριάνη (η) 530 212
Πρωτοκκλήσιον (το) 260 104
Λυκόφως (το) 366 146
Σύνολα Δήμου Σουφλίου: 5.002 1.998
Σύνολα Νομού Έβρου: 10.869 4.361

Δ.Ε. ΣουφλίουΤ.Κ. Λυκόφωτος

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
1. Δήμος Μύκης
Άνω Θέρμαι (αι) 332 114
Διάσπαρτον (το) 39 13
Θέρμαι (αι) 117 40
Δ.Ε. Θερμών Τ.Κ. Θερμών Ιαματικαί Πηγαί (αι) 5 2
Κίδαρις (η) 28 10
Κοττάνη (η) 23 8
Μέδουσα (η) 195 67
Μέσαι Θέρμαι (αι) 73 25
Αιμόνιον (το) 75 26
Δ.Ε. Κοτύλης Δ.Κ. Κοτύλης Δημάριον (το) 623 215
Κοτύλη (η) 429 148
Πάχνη (η) 1.031 355
Δ.Κ. Εχίνου Εχίνος (ο) 2.486 856
Μελίβοια (η) 588 203
Αιώρα (η) 268 92
Άλμα (το) 321 111
Άνω Ζουμπούλιον (το) 49 17
Άνω Κίρρα (η) 34 12
Αχλαδιά (η) 0 0
Γλαύκη (η) 1.447 499
Γοργόνα (η) 217 73
Διάφορον (το) 39 13
Ζουμπούλιον (το) 109 37
Καπνόανθος (ο) 0 0
Κένταυρος (ο) 2.580 890
Κίρρα (η) 170 59
Κορυφή (η) 10 3
Κότινον (το) 80 28
Δ.Κ. Μύκης Κουτσομύτης (ο) 145 50
Δ.Ε. Μύκης Κρανιά (η) 0 0
Μάνταινα (η) 276 95
Μύκη (η) 1.313 453
Όασις (η) 96 33
Πανέριον (το) 2 1
Προσήλιον (το) 142 49
Πύργος (ο) 28 10
Ράχη (η) 0 0
Σιρόκον (το) 100 34
Σμίνθη (η) 277 96
Σούλα (η) 68 23
Στήριγμα (το) 69 24
Τρίγωνο (το) 71 25
Χρυσόν (το) 140 48
Βασιλοχώριον (το) 0 0
Τ.Κ. Ωραίου Θεοτόκος (η) 26 9
Κύκνος (ο) 206 71
Ρεύμα (το) 148 51

 

Σταμάτιον (το) 6 2
Ωραίον (το) 576 199
Ακραίος (ο) 2 1
Γιδότοπος (ο) 15 7
Δουργούτιον (το) 3 2
Καλότυχον (το) 31 11
Λυκότοπος (ο) 3 2
Δ.Ε. Σατρών Τ.Κ. Σατρών Πολύσκιον (το) 3 2
Ποταμοχώριον (το) 58 20
Ρεματιά (η) 4 2
Σάτραι (αι) 189 65
Τέμενος (το) 171 59
Τσαλαπετεινός (ο) 4 2
Σύνολα Δήμου Μύκης: 15.540 5.364
2. Δήμος Ξάνθης
Γέρακας (ο) 31 12
Ισαία (η) 111 43
Τ.Κ. Γέρακα Μέγα Εύμοιρον (το) 66 25
Ορεστινή (η) 4 2
Πίλημα (το) 85 33
Τ.Κ. Δαφνώνος Δαφνών (ο) 290 111
Άνω Καρυόφυτον (το) 105 40
Τ.Κ. Καρυοφύτου Καστανίτης (ο) 14 5
Κάτω Καρυόφυτον (το) 48 18
Λειβαδίτης (ο) 12 5
Τ.Κ. Κομνηνών Κομνηνά (τα) 261 100
Δ.Ε. Σταυρούπολης Ιωνικόν (το) 45 17
Καλύβα (η) 0 0
Τ.Κ. Νεοχωρίου Κάτω Ιωνικόν (το) 44 17
Νεοχώριον (το) 181 70
Σταυροχώριον (το) 49 19
Δρυμιά (η) 22 7
Τ.Κ. Πασχαλιάς Πασχαλιά (η) 80 31
Χαλέπιον (το) 28 11
Δασικό Χωριό (το) 0 0
Καλλιθέα (η) 4 2
Τ.Κ. Σταυρουπόλεως Λυκοδρόμιον (το) 33 13
Μαργαρίτιον (το) 1 1
Σταυρούπολις (η) 536 206
Σύνολα Δήμου Ξάνθης: 2.050 788
Σύνολα Νομού Ξάνθης: 17.590 6.152

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
1. Δήμος Αγαθονησίου
Μεγάλο Χωριό, (το) 168 73
Μικρό Χωριό, (το) 17 7
Σύνολα Δήμου Αγαθονησίου: 185 80
2. Δήμος Αστυπάλαιας
Βαθύ, (το) 10 4
Λιβάδια, (τα) 110 44
Σύνολα Δήμου Αστυπάλαιας: 120 48
3. Δήμος Καλύμνιων
Ψέριμος, η (νησίς) 80 32
Σύνολα Δήμου Καλύμνιων: 80 32
4. Δήμος Κάσου
Αγία Μαρίνα, (η) 444 172
Αρβανιτοχώριον, (το) 169 70
Παναγία, (η) 34 14
Πόλιον, (το) 80 33
Φρύ, (το) 357 138
Σύνολα Δήμου Κάσου: 1.084 427
5. Δήμος Λειψών
Λειψοί, (οι) 790 343
Σύνολα Δήμου Λειψών: 790 343
6. Δήμος Πάτμου
Αρκοί, οι (νησίς) 44 18
Γρίγος, (ο) 77 32
Κάμπος, (ο) 633 264
Μάραθος, η (νησίς) 5 3
Σύνολα Δήμου Πάτμου: 759 317
7. Δήμος Σύμης
Εμπορειός, (ο) 17 7
Ξίσος, (το) 14 6
Πανορμίτης, (ο) 23 10
Σύνολα Δήμου Σύμης: 54 23
8. Δήμος Τήλου
Λιβάδια, (τα) 484 220
Άγιος Αντώνιος, (ο) 39 18
Έριστος, (η) 16 7
Μεγάλον Χωρίον, (το) 241 110
Σύνολα Δήμου Τήλου: 780 355
9. Δήμος Χάλκης
Χάλκη, (η) 478 217
Σύνολα Δήμου Χάλκης: 478 217
Σύνολα Νομού Δωδεκανήσου: 4.330 1.842

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Δήμος Φούρνων Κορσεών
Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο) 1 1
Άγιος Μηνάς, ο (νησίς) 3 1
Δαφνολιές, (οι) 2 1
Θύμαινα, η (νησίς) 136 54
Καμάρι, (το) 14 6
Καμπί Φούρνων, (το) 15 6
Καμπί Χρυσομηλέας, (το) 50 20
Κεραμειδού, (η) 7 3
Μπαλί, (το) 6 2
Πλαγιά, (η) 1 1
Φούρνοι, (οι) 1.120 444
Χρυσομηλέα, (η) 104 42
Σύνολα Νομού Σάμου: 1.459 581

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Δήμος Ψαρών
Αντίψαρα, τα (νησίς) 4 2
Ψαρά, (τα) 454 197
Σύνολα Νομού Χίου: 458 199