Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ το θεωρημένο Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης, έτους 2018. Την εισήγηση του θέματος έκανε η  αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δασών κ. Μαρίνα Γκοτσαρίδου.

Το πρόγραμμα έργων και εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας αφορά στον προγραμματισμό του συνόλου των δασοτεχνικών έργων και εργασιών, που προβλέπεται να εκτελεσθούν κατά το οικονομικό έτος 2018, καθώς και το σύνολο των μελετών που προβλέπεται να εκπονηθούν στο ίδιο οικονομικό έτος, με χρηματοδότηση από πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Οι γενικοί στόχοι, μέσα από την πραγματοποίηση του προγράμματος, είναι η ανάγκη για την προστασία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νομού Ροδόπης. Τα προτεινόμενα έργα του προγράμματος είναι:

Οδοποιία και αντιπυρική προστασία

Η διάνοιξη, η συντήρηση και η βελτίωση των δασικών δρόμων διευκολύνει στην αντιπυρική προστασία και στον έλεγχο των δασικών παραβάσεων, στην μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τα δημόσια δάση, με αυτεπιστασία και με το ΠΔ 126/86, κλπ. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται:

  • η κατασκευή του δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας «Κάρδαμος-Ρέμα Τσαπαλή», δαπάνης 27.500 ευρώ.

Σκοπός κατασκευής του δρόμου είναι η διαχείριση των συστάδων 70β, γ, δ, ε και στ των Δημοσίων Δασών Οργάνης. Ο δασικός δρόμος θα διευκολύνει τις υλοτομικές και συγκομιστικές εργασίες και θα χρησιμοποιηθεί για τη στοίβαξη των παραγόμενων προϊόντων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί γενικότερα την προστασία της περιοχής.

  • η συντήρηση και η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου των Συμπλεγμάτων Αμαξάδων-Ιάσμου- Πολυάνθου-Σώστη-Ασωμάτων και Ανατολικής Ροδόπης, δαπάνης 150.000 ευρώ.
  • η ανακατασκευή ξύλινης γέφυρας στο περιαστικό δάσος Νυμφαίας, δαπάνης 4.769,47 ευρώ.

Η παλαιότητα της κατασκευής και η προσβολή των ξύλινων μερών της από σηπτικούς μύκητες και ξυλοφάγα έντομα απαγορεύουν κάθε εργασία συντήρησης με αντικατάσταση ενδεχομένως κάποιων προσβεβλημένων τμημάτων της. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η καθαίρεση της, λόγω επικινδυνότητας για τους επισκέπτες του χώρου και η κατασκευή νέα γέφυρας.

  • η ανακατασκευή 10 Ιρλανδικών διαβάσεων στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου Κομοτηνής, περιοχής Πανδρόσου, δαπάνης 60.000 ευρώ, που αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης οδού, ιδιαίτερης σημασίας για την αντιπυρική προστασία στα ανατολικά όρια του δάσους της Νυμφαίας.

Διευθέτηση Χειμάρρων

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα έργα:

α) «Φυτοτεχνικές εργασίες διευθέτησης ορεινών λεκανών απορροής Κοπτερού-Ιππικού-Προφήτη Ηλία της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Κ.Α. 14.04.07», που αφορά στη φυτοτεχνική επέμβαση σε έκταση 4.840 στρεμμάτων, των λεκανών απορροής των χειμαρρωδών ρευμάτων που αναπτύσσονται από τον Προφήτη Ηλία Ιάσμου έως τον οικισμό Κοπτερού, συμπεριλαμβάνοντας και την ορεινή λεκάνη του χειμαρρώδους ρεύματος του Ιππικού. Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 78878/20-10-2015 απόφαση του Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘρ. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 700.000 ευρώ με ΦΠΑ.

β) «Φυτοτεχνική διευθέτηση λεκανών απορροής, περιοχής Παλαιάς Φωλιάς-Συμβόλων Κ.Α. 14.07.01», δαπάνης 565.000 ευρώ,

γ) «Κατασκευή Φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρεμάτων περιοχής Προφήτη Ηλία-Κοπτερού Κ.Α. 14.04.07», που αφορά την κατασκευή 6 φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών και σταθεροποίησης της κοίτης σε ισάριθμα χειμμαρικά ρεύματα της περιοχής Προφήτη Ηλία Ιάσμου – Κοπτερού του Νομού Ροδόπης. Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 17946/16-4-2014 απόφαση του Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘρ. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 180.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, τα χειμαρρικά αυτά ρεύματα, μετά από έντονες βροχοπτώσεις δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στην πεδινή αγροτική περιοχή, όσο και στα σημαντικά δημόσια έργα που βρίσκονται στην πεδινή λεκάνη απορροής τους και, συγκεκριμένα, στην Παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής – Ιάσμου – Ξάνθης, στην σιδηροδρομική γραμμή και στην Εγνατία οδό.

Με την υλοποίηση των έργων διευθετείται το σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνουν οι ορεινές λεκάνες των χειμάρρων από την θέση «Προφήτης Ηλίας» Ιάσμου, διαδοχικά έως και οι μικρολεκάνες ανάντη του οικισμού του Κοπτερού και αποκαθίσταται η θεμελίωση δύο σημαντικών υφιστάμενων φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών, των Αμαξάδων και του Κοπτερού.

Επειδή σήμερα, παρατηρείται επιδείνωση των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους και συνεχής υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος, με αποτέλεσμα τα υπό διευθέτηση χειμαρρώδη ρεύματα, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, να παράγουν και να εναποθέτουν μεγαλύτερες ποσότητες φερτών υλών, σε σχέση με το παρελθόν και επειδή αντίστοιχες φυτοτεχνικές διευθετήσεις παρελθόντων ετών έδωσαν λύση σε ανάλογα προβλήματα στο τμήμα Κομοτηνής – Ιάσμου με απόσβεση της δράσης των χειμαρρωδών ρευμάτων, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση ένταξη και κατασκευή των παραπάνω προτεινόμενων έργων.

Η συνολική δαπάνη των προβλεπόμενων έργων και εργασιών του προγράμματος για το έτος 2018 ανέρχεται στα 1.710.169,47 ευρώ.