ΚΟΜΟ

Με πρόσφατες αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, αποφάσισε σχετικά με τα Δημοτικά Τέλη σε διάφορες κατηγορίες:

Με την 169/2014 απόφασή του: Α. Εγκρίνει, για το έτος 2015, το τέλος καθαριότητας και φωτισμού στα 237 παραπήγματα το ποσό των 316€ ετησίως, στους διαμένοντες παραθεριστές της παραλίας Μέσης Ν.Ροδόπης.

Β. Εγκρίνει, για το έτος 2015, τη μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού των παραθεριστών της παραλίας Μέσης Ν. Ροδόπης σε ποσοστό 50% για άτομα με αναπηρία 67%  και πάνω, των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) στους διαμένοντες παραθεριστές της παραλίας Μέσης Ν.Ροδόπης (ΑΔΣ 33/2013).

– Με την 170/2014 απόφασή του: Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή, για το έτος 2015, των συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών νεκροταφείων και την ισχύ της υπ. αριθμ. 271/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Με την 171/2014 απόφασή του:  Εγκρίνει για το έτος 2015:

Α) Την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 16%,

Β) Την αναπροσαρμογή του δημοτικού φόρου που είναι για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρεια του, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ σε ποσό 0,08€ ανά τ.μ. και

Γ) Καθορίζει το τέλος Λαϊκών Αγορών ως εξής:

1.Λαϊκή αγορά Κομοτηνής 2.673,51 € : 1.782 τρέχοντα μέτρα = 1,5 € ανά τρέχον μέτρο.

2.Λαϊκή αφορά Ν. Σιδηροχωρίου 96,11 € : 200 τρέχοντα μέτρα = 0,48 € ανά τρέχον μέτρο.

3.Λαϊκή αφορά Αιγείρου 167,74 € : 344 τρέχοντα μέτρα = 0,49 € ανά τρέχον μέτρο.

Με την 172/2014 απόφασή του: Εγκρίνει για το έτος 2015 τα τέλη στάθμευσης να έχουν ως εξής:

Α. Τιμή ωριαίας κάρτας ποσού 0,50€.

Β. Τιμή κάρτας στάθμευσης  μονίμου κατοίκου ποσού 20€ μηνιαίως.

Γ. Τιμή κάρτας στάθμευσης «επαγγελματία» ποσού 20€ μηνιαίως.

Δ. Τιμή κάρτας δίπλα από τον ποδηλατόδρομο ποσού 0,30€, διάρκειας 30 λεπτών.

Ε. Το πρόστιμο παράνομης στάθμευσης παραμένει στο ποσό των 20,00€ με δυνατότητα έκπτωσης 50% όταν αυτό πληρωθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κ.Ο.Κ..     

-Με την 173/2014 απόφασή του: Εγκρίνει για το έτος 2015 τα τέλη στάθμευσης να έχουν ως εξής:

Α. Τιμή ωριαίας κάρτας ποσού 0,50€.

Β. Τιμή κάρτας στάθμευσης  μονίμου κατοίκου ποσού 20€ μηνιαίως.

Γ. Τιμή κάρτας στάθμευσης «επαγγελματία» ποσού 20€ μηνιαίως.

Δ. Τιμή κάρτας δίπλα από τον ποδηλατόδρομο ποσού 0,30€, διάρκειας 30 λεπτών.

Ε. Το πρόστιμο παράνομης στάθμευσης παραμένει στο ποσό των 20,00€ με δυνατότητα έκπτωσης 50% όταν αυτό πληρωθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κ.Ο.Κ..     

Με την 174/2014 απόφασή του:  Α. Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή, για το έτος 2015, των συντελεστών των ισχυόντων τελών βοσκής. Β. Καθορίζει τους βοσκοτόπους ανά οικισμό στις Τοπικές Κοινότητες και τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Με την 175/2014 απόφασή του: Α. Εγκρίνει την αναπροσαρμογή, για το έτος 2015, των  ισχυόντων δικαιωμάτων  χρήσης δημοτικών κτημάτων σε ποσοστό 5%. Β. Εγκρίνει την μη αναπροσαρμογή, για το έτος 2015, του τέλους ανταποδοτικού χαραχτήρα, για δημότες και ετεροδημότες, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Με την 176/2014 απόφασή του: Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή, για το έτος 2015, των συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήμισης και την ισχύ της υπ’ αριθμ. 278/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την 177/2014 απόφασή του: Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή, για το έτος 2015, των συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και την ισχύ της υπ’ αριθμ. 279/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, με την 178/2014 απόφασή του: Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή, για το 2015, των συντελεστών των ισχυόντων τελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων και την ισχύ της υπ. αριθμ. 273/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.