Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία επιβάτη

Συνολικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην πλοιοκτήτρια εταιρία του οχηματαγωγού-επιβατηγού πλοίου «Νικητής», το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Καβάλα – Πρίνος Θάσου.

Αφορμή για την επιβολή του προστίμου αποτέλεσε η καταγγελία επιβάτη, σύμφωνα με την οποία στις 27 Ιουνίου το κυλικείο του πλοίου, του πούλησε δύο φραπέδες στην τιμή των 4 ευρώ (2+2), αντί των 2,60 ευρώ (1,30+1,30) που όφειλε βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Μάλιστα, ο καταγγέλλων προσκόμισε τη σχετική απόδειξη πληρωμής των καφέδων, βάσει της οποίας η ελέγχουσα αρχή διαπίστωσε και δεύτερη παράβαση. Συγκεκριμένα, επί του παραστατικού πώλησης δεν υπήρχε η επωνυμία του είδους, ως οφειλόταν, παρά μόνον η αναγραφή «καφές». Η ελλιπής αυτή ένδειξη συνιστά, κατά τους ελεγκτές, παράβαση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν.4177/2013, καθότι παρεμποδίζει τον έλεγχο της διαφοράς χρέωσης και τιμής καθορισμού.

Για κάθε μία από τις ανωτέρω παραβάσεις η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε.Καβάλας επέβαλε στην πλοιοκτήτρια εταιρία χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, αυτή υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Η δε απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της, ενώ για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβαλλόμενου προστίμου, ήτοι 400 ευρώ. Τέλος, το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ, εάν ο υπόχρεος προβεί σε καταβολή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης του προστίμου.